| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně...
Vydáno dne 10. 06. 2008 (3241 přečtení)

Mé srdce nyní pláče,

nebo? jsem se smál,
kdy? zloduch přikázal?

Diskuze o tom, zda fenomény kolem na?í planety ano, či nikoli, jsou důsledkovým anachronizmem u?itečným ji? jen pro neu?itečné mektání.

Kdy? čas nám ji? není příli? příznivě nakloněn.Ani? přesně vím, co je dobré, a co ji? zlé...

© Zdeněk Patrick - 2008 Praha

Z tého? důvodu se vracím ke svým posledním článkům, tentokráte skrze vidění mo?né časové relativity. Přičem? prosím o jistotou shovívavost, nebo? nikoli v?e z viděného jsem pochopil, nikoli v?e jsem z té?e i jiné příčiny ochoten říci.

Nyní se opět rozpomenu na problém zvy?ování hmotnosti jako důsledku vysokých zrychlení (dostředivých a odstředivých sil). Jak ji? víme, zrychlení 6 - 8 G le?í na samé hranici ?ivota a onoho světa.
Přesto lze, je-li dostatek vůle a přirozené touhy dopídit se pravdy, pak lze skutečně spatřit na obloze neobvykle objekty, které z nulové hodnoty dosahují (v atmosférickém obalu Země) během první vteřiny rychlosti vy??í ne? je 80 000 km/hod.
A naopak!
Podle průbě?ných pozorování jsou tato tělesa schopna dosáhnout během několika vteřin rychlostí jen nepatrně ni??ích, ne? je rychlost světla - při zrychlení 14 000 G.
To je neuvěřitelné v porovnání s tím, co víme o hraničním zrychlení, ale i s tím, co víme o mezním namáhání materiálů.
Jiná situace ov?em musí nastat v okam?iku, jestli?e bychom zjistili, ?e se v těchto hraničních případech nejedná o bě?ný let, tak jak jej chápeme v souvislosti s newtonovskou fyzikou, odvozeně: S na?imi technologiemi praktikované kosmické lety na nejbli??í mo?ná nebeská tělesa.
Je toti? mo?né, ?e skutečně o nic podobného nejde.

Domnívám se, ?e technicko-fyzikální jevy (chcete-li novinářsky zdecimovaná U.F.O.) pou?ívají systém přemístění, jen? se zcela vymyká námi očekávánému letu ?z bodu A do bodu B. Jakkoliv se domnívám, ?e méně rozvinutá entita vyskytující se v okolí na?i planety pou?ívá spí?e bezrozměrného systému, jen? mů?e být, ve svém konečném třírozměrném efektu viděn jako mizející objekt, jen? nerespektuje v?eobecně platná nařízení vlády a jejich a odborných poradců?

Pokusím se přiblí?it v?e příměrem mezi mizením ?zelené koule? v ji?ních Čechách a známou fotografií kolapsu hvězdy a její pohlcení černou dírou.

Prozatím nevidím mezi oběma příklady ?ádného podstatného rozdílu.
Zelená koule, podobně jako právě kolabující hvězda, se dává do mírně spirálního pohybu směrem k působící gravitační síle. Vzápětí se její tvar deformuje a koule se v?ak, proti mému očekávání kupodivu protahuje (změna délek kolmých na směr pohybu se u Lorentzových rovnic, tak jak jsou nabízeny, předpokládá pravý opak) ve směru pohybu. Koule se stále více protahuje do elipsoidu s konstantním průměrem. Po chvíli je celistvost objektu poru?ena a nastává fragmentace objektu. Stále v?ak při dodr?ení konstantního průměru, tak?e vzniká vizuélní dojem, (vzhledem k rychlosti celého jevu), ?e mé oči vidí spiralovitě zakřivující se světelnou rouru, je? vzápětí zmizí společně se Zelenou koulí.

Podle mého bezrozměrný systém umo?ní propojení dvou nepříli? vzdálených, nicméně oddělených časoprostorových mikrosoustav.
Říkám ?v několika okam?icích?, av?ak je nutné si uvědomit: Jednak časovou a prostorovou vzdálenost obou soustav a zároveň jistotu, ?e v?e probíhá v poměru mezi relativní a absolutní vteřinou.
Té?e vymo?enosti vyu?ívají ty objekty, o nich? jsme mylně předpokládali pohyb newtonovskou fyzikou.
Pak nelze ani hovořit o zrychlení, či zpomalení, nečekané a neobvyklé vybočení.
Pokud by se nám podařilo takový objekt nafilmovat, či vyfotit, pak nelze jinak ne? předpokládat neprůkazný a rozmazaný snímek, jeho? detaily nelze identifikovat.
Je docela mo?né, ?e i obranný systém těchto objektů vyu?ívá časo prostorů mírně posunutých (řádově v setinách, či desetinách vteřin) oproti průběhu na?i SČ, v jisté koleraci s UČ.

Ve světě le?ícím v (stále hypotetickém) mimoprostoru budeme zcela jistě postrádat mimo čas i ostatní typicky pozemské veličiny a rozměry. Jestli?e v této souvislosti nahlas uva?ujeme o neexistenci času, pak je nutné zdůraznit, ?e se mů?e jednat pouze o jeden z jeho rozměrů, i kdy? pro na?e vnímání reality - velmi důle?itý.

Právě proto mů?eme s klidným svědomím odlo?it v?echny známé vzorečky týkající se rychlostí, zrychlení, hybných impulzů, dostředivých a odstředivých sil, ale i hmotností, či těch, které se zabývají prostorovými rozměry.
Myslím, ?e by byla marnost v?ech marností poměřovat toto nepoměřitelné království světla a energií pozemskými měřítky. Prostředí, kde jsou rovně? hmota, čas a prostor různým projevem tého?, i kdy? v jiné rovině.
Svět, kde pohyb, tak jak jej známe, není pohybem, nebo? prostor postrádající důle?itou slo?ku - čas, tak jak jej známe - bude bez jakéhokoliv pohybu. V?e v této ?bezčasové? pasti zamrzne jako zakletá princezna z české pohádky. Ale ani ona to nebude mít snadné, nebo? biologická forma nutně vy?aduje jistý stupeň ochranného prostředí a ?anci, ?e se ?jednoho dne? objeví zdatný zachránce.
Jediný pohyb, který vlastně není pohybem v pravém slova smyslu, je výměna energií a v?eho, co s tím souvisí, s jednotlivými časoprostorovými soustavami. A to nejen v logické návaznosti příčiny a důsledku, ale i mezi ?vzdáleněj?ími? a logicky nenavazujícími soustavami. Rychlost světla pak nemusí být, mimo ná? svět denních realit, nutně konečná.
Mo?ná obohacena o relativní slo?ky a dojem daný důle?itým místem mo?ného pozorovatele.
Pokud lze v podivném, pozměněném světě zakletého času, se slo?kou blí?ící se limitně nule, hovořit o pohybu, pak se spí?e jedná o absolutní přesun v rámci výměny mezi oddělenými soustavami. Přičem? přirozeněj?í a plynulý je mezi soustavami na sebe logicky navazujícími - v souladu s průběhem synchronizovaného pohybu Univerzální čáry (UČ).
Výsledkem výměny je dojem plynulého pohybu. Mechanického, fyzikálního, chemického či jakéhokoli jiného. Právě na tento pohyb lze úspě?ně pou?ít v?echny známé formulky a vzorečky, které jsem zpočátku tak neuvá?eně a neprozřetelně zatratil.
Jinak tomu bude při výměně mezi ?časově? vzdálenými a i prostorem oddělenými soustavami.
V okam?iku propojení je naru?ena logická příčinnost a následnost situací pouze zdánlivě.
Zdánlivý nesoulad návazností situací právě tehdy, jestli?e je porovnáváme s logickou návazností dvou, ale i ostatních soustav jdoucích po sobě v časové posloupnosti - v souladu s UČ.

Nikterak nezastírám, ?e mé prvotní poznatky o relativitě času byly silně ovlivněny některými novozákonními texty, dále pak ve zji?těném rozporu Lorentzových vzorců (tak jak byly předkládány k uvěření), z rozporu neexistujících Einsteinových zásluh, poznatků z viděného, zkoumáním historických zápisů, posledními pozorováními těchto fenoménů, za příznačného zuřivého mediálního tutlání, kdy? kulisu v?eho nasílila naučená nevědomost ohodnocující stav mé mysli metodikou oblastního náčelníka komsomolu.

Přičem? můj prvotní i druhotný úmysl je prost podrazů. Kdy? mnou pou?ívané nadsázky k odlehčení stávající reality je zároveň hozená pátrací udička, ironie a hádání (nechci tvrdit ?e učené, pou?ívané kdysi na univerzitách) bylo nutné mnohdy zaměnit za cílenou asertivitu, jako způsob přirozené obrany proti naučené nevědomosti. Jakkoliv musím mít v?dy na mysli nesdělitelnost zá?itků, nepřesnost popisu viděného a jistě i míru vzájemného omylu vycházejícího z naprosté, nicméně zdánlivé skrumá?e mých článků.
Nicméně mají svůj logický systém a zále?í nejen na mé přirozené línosti jej více přiblí?it, ale i na čase, který hodlá čtenář věnovat.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0