| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část
Vydáno dne 20. 05. 2008 (2869 přečtení)

II. část (pokračování tezí fiktivního generála velmi, velmi zlých a zuřivých invazních mimozemských jednotek).
Sci-fi ? upozorňuji vá?ené a méně oddolné čtenáře: Nečtěte prosím tyto řádky, ostatní upozorňuji, ?e v?e v tomto článku je zcela vymy?lené a odporuje zavedenému systému TV virtuální reality a současnému trendu naučené nevědomosti (nic jsem neviděl, nic jsem nesly?el, nic sly?et nechci, nato? vidět!
Jen pro silné a programově snící o zázračně nabyté veliké moci a neuvěřitelné beztrestnosti?Závěrečná skrumá? v perníkových chaloupkách

© dmk - 1994 - 2006 Praha

Já, velmi zlý a rozzuřený generál s zelenými tykadélky slavnostně ulo?enými na oltáři vyjímečného běsnění, jsem pro dal?í rozhodné zúčtování s domorodci (hyzdícími námi okupovanou planetu) rozhodl o dal?ích plandajících mírových ratolestech takto:

V čase va?ich konců, kdy prá?kovací systém myriády letounu zdevastuje převá?nou část domorodců, vydáme jedinečný elektronicky příkaz:

Hybaj domorodá havěti do svých zatuchlých perníkových chaloupek, kde jsme pro vás připravili nejedno malé překvapení v podobě, skrze neodpojitelné a nevypinatelné, patologicky blýskající se a vzájemně lehce zaměnitelné seriály hloupostí, deviantního nadsexu a bestiálně vzorných krvelačných bestií.
Pový?íme moc humanitárních bombardérů a xenofóbních TV rituálů ?Sedmi ro??áků u nechutného TV horčáku.
Ve va?ich perníkových chaloupkách ji? na vás nedočkavě čekají světelné záblesky, podprahová grafika a zvukové signály, vnucující do va?ich mozků na?e skvělé představy o va?em samovolném zničení. Zvukovými, světelnými a mikrovlnnými signály vám po?kodíme příslu?né spoje mozkových buněk a zbavíme ka?dého jedince z řad světového managmentu vůle jednat logicky.
Prostoupíme vás fikci nutné globalizace a nezbytností kontroly domorodců skrze podko?ní čipové hospodářství.
Obklopíme vás neviditelným spektrem pekelného elektromagnetického záření a mikrovlnného smogu.
Zaútočíme na bezbranné a nemohoucí.
Zničíme bezelstné.
Utratíme vzdorující.
S okam?itou platností sní?íme sociální, fyzickou a psychickou oddolnost populace cíleným odmítáním spánku, odmítáním ?ivotně důle?itých prvků a látek, prodejem takových potravin, které obsahují v?e mo?né: Nikoli v?ak ?ivotně důle?ité látky.

Navý?íme na nejvy??í mo?nou míru podprahové signály ?ířené televizními vysilači, mikrovlnnými systémy a audiovizuální technikou, tak ?e va?e mozky se budou třepat, jak ryby na suchu.

Vygenerované zvuky, ataky sonickými zbraněmi, chemické variace a tisíce vibrací učiní z va?ich volních vlastnosti nerozpoznatelnou břečku chvějící se hrůzou.

Skrze lidské Zmetky a Zhovada rozdělíme nerozdělitelné, spojíme nespojitelné, zničíme nezničitelné.

Tedy i zvrhlou plodnost planety.
Skrze ně zaútočíme v?ím, co má lidská technologie při ruce a v?e nasílíme na?ími zázračnými triky.
Proti domorodcům se v?í důsledností pou?ijeme v?echny vyjímečné hlupáky, politické chvastouny, mediální prostituty, ztroskotance v?eho druhu i jedinečně úchylné devianty, které kdy tato planeta zrodila.
Přistoupíme k nim bystře a ustavíme je do vlád, tajných společenství a světového managmentu. I v?ude tam, kde by bez jejich dohledu zavládla tichá činorodá osvěta a duch námi nevítaného tzv. ?lidského pokroku?.
Jejich strach z vlastních zločinů je přinutí páchat činy je?tě stra?něj?í a odporněj?í.
Rebely a buřiče, kteří by drze odmítali vedení námi vyvolených politických vůdců, budete nuceni vidět jako ?kodnou zvěř, čarodějnice, nábo?enské fanatiky, sektáře, neonacionalistty, extrémisty, odpírače, popírače a teroristy.
?piclování, ?pidlizace, kamerizace, mikrovlnné ?mírování sousedů a praktikování skupinového mobingu bude hlavním programem vybraných jedinců i jejich rodin, kterým jsme umo?nili, skrze jejich, a? neuvěřitelně líné chytračení, zdávna při?ivovat jen na práci druhých.
Ve?keré va?e, námi nepovolené cesty, budou monitorovány na dálničních tazích grilovacími a sterilizačními mikrovlnnými systémy, satelitním hospodářstvím va?eho čipo?elmostroje, přičem? ve?kerý nepovolený pohyb, tedy prokazatelně buřičský, bude sledován va?imi dobrovolnými tajnými milicemi a deviatními sousedy, skrze přidělené mikrovlnné ?mírovácí jednotky.
V?e nasíleno o mikrovlnné připékání čarodějnic a ostatních nepohodlných zločineckých band usilujících o nalezení Pravdy.
Námi inspirovaná dogmta v?ak budou nedotknutelná a posvátná.

Přesto, ?e jste nám velmi odporní, vás zahrneme nebývalým blahobytem geneticky upravenými svinstvy a potravinami bez ?ivotně důle?itých prvků. Vysoce účinnými léky lavinovitě produkujícími nové a nové klienty chemického průmyslu.

Zaútočíme na va?e rodiny, námi nevítaná mláďata a na va?í zvrhlou plodnost. Ne více, ne? padesát let budeme potřebovat k tomu, abychom zničili va?í budoucnost.
Přinutíme náčelníky a ?amany očipovat v?e, včetně va?ich trenýrek. Nic nesmí uniknout na?emu pozornému oku.
Va?e mláďata, budou-li je?tě jaká, opustí na?e Potratnice označkovaná tak, jak značkujete svůj dobytek a otroky v koncentračních táborech.

Skrze trilatery, nevídaně propletená tajná společenství a na?e bezzakonné zákony se stanete nesvéprávnou havětí toulající se nechápavou krajinou.

Stále v?ak mikrovlnnými zázraky monitorovanou a pronásledovanou.
Pověříme signalizační soustavu trilateraterů přidělit zbytečným otrokům semtexová, či jiná křídla. Skrze ně vytvoříme tak dokonalý fa?istický systém nových světových pořádků, ?e domorodá havě? bude trpět panickým strachem, se zeptat na cokoliv.
Nato? na Pravdu.

Skrze samovyvolené frakce domorodých vládců vás zahrneme mno?stvím destruktivních a protiřečných doktrín a smy?lenek, nebývalým mno?stvím stresů a mikrovlnnými signály pro?pikujeme va?i mysl na?imi podprahovými bezduchými říkankami mezi nimi? se posléze zastkví ka?dý ná? deprivační příkaz, jako tisícerými duhami zářící diamant!

Celou operaci pak nasilíme skrze mu?e zbavené vlastní mysli, vhodnou výchovou k nemateřství, navý?ením hodin povinného setrvání v pracovních jednotkách, ru?ením vzdělávacích a mateřství podporujících středisek, propagací homosexuality, kriminalizací přirozených mu?ských aktivit, drogovou likvidací mláďat, zvý?enou propagací včasného potratnictví prováděného v masovém měřítku, intenzifikací bio chemoterapeutické sterilizace i skrze vedlej?í účinky námi inspirovaných léků. ,

Na ji? narozená mláďata zaútočíme skrze pudové poznávání světa (ocucáváním, ?u?láním a ochutnáváním). Tedy skrze lidskému organizmu ?kodící látky a prvky (?ivotu a psychice nebezpečné dudlíky, hračky z nebezpečných umělých hmot nevratně po?kozujících zdraví mláďat, je? působí nevratné po?kození nervového systému a psychiky bídou a chudobou vybraných kojenců a batolat).

Skrze domorodé deprivanty pak umen?íme va?i oblohu podivuhodně účinnými chemickými postřiky a zároveň nasílíme pseudovědecké mektání o nutné záchraně vymírajících druhů. Jejich? cena je nezměřitelně stále vy??í a vy??í, ne? obchodní mar?e z kyretá?í a va?ich embryí.

V souladu s plánem ?ka?dé dal?í narozené dítě musí odcházet z ústavů ?Zvý?ené porodnosti? (potratnic) se svým čipem, obsahujícím v?echna data otroka, respektive genetického materiálu.
Přirozené mateřské pudy potlačíme mediálními kampaněmi a okam?itou kriminalizací matek. Otcové budou ji? dávno odvrhnuti pro svoje nebezpečné a na?im zákonům odporující sexuální hara?ení a zbytečně vysokou energetickou zátě? rodiny a na?ich tajných plánů. Povolenou rodinou budou na pří?tě jen a pouze rovnocenné svazky jedinců stejného pohlaví.

Skrze dědičné Zmetky rozpoutáme násilí a zmar, abychom vzápětí navý?ili krvavé násilí a státní teror. Vygenerujeme takové nepřátelství mezi národy a rasami a do takové úrovně, ?e deprivanti budou řvát rozko?í při vě?ení dětí nepřátel.

Předem odmítáme jakoukoliv lidskou, rodinnou a národní soudr?nost a sounále?itost
Do mysli zbavených vlastní vůle, vlo?íme nutkání oprávněnosti budování tajných koncentračních táborů, zdokonalíme jejich metodiku, techniku i nástroje mučení, aby se v přesně určený čas na?i vazalové navzájem pobavili.
Pro jejich potřebu a fiktivní pocit bezbřehé moci dodáme laboratorně celou ?kálu vy?lechtěných virulentních virů i viry naka?ených bakterii. Předáme i technické znalosti směřující k mikrovlnnému monitorování podezřelých domorodců, s případnou podprahovou manipulací omezeného smyslového vnímání budoucích otrockých nástrojů.
Odpírači budou okam?itě eliminováni, transferováni, mučeni a pokud nebudou ukopáni k smrti na?imi vědecký upravenými robcopi, nebudou-li okam?itě ukončení systémem nuceně chtěného uvra?dění, nebo jak říkají na?i otroci - euthanasií.
Uzákoníme povinnost pro pečlivě vybrané a zdravé jedince: Povinnost bezplatného odevzdání lidských orgánů, enzymů a krve.
Jiné mladé buřiče rekonstrujeme do podob meziplanetárních otroků, zbavených vlastní vůle a zbytečných emocí!
Dílem, v rámci prosazované invazivní čipizace, pou?itelné jako vyjímečně ?ílející jedince ?náhodně? vyvra?ďující libovolné mateřské ?kolky a ?koly!
V samém závěru domestikace lidských otroků pou?ijeme lest, je? se nám osvědčila i při osvojování si jiných světů.
Vymyslíme si a následně okam?itě praktikujeme reálně - fiktivního nepřítele domorodců!
Jak domorodci říkají ?binárního Ladina?.
Skrze připravené mikrovlnné sítě a nastavenou elektroniku, jsme pronikli do mu?ů upravených myslí) a vy?leme podprahové impulzy, aby připojené jednotky okam?itě vyslali ten správný signál, tím správným směrem. Jakkoliv nám tato nechutná sběř připomíná sovětského sputnika, splní svůj úkol okam?itě.
Zároveň nám usnadní na?e vstupy vyhlá?ením, ?e v souladu s ochranou nezadatelných práv domorodců a jejich svobod, razantně a nav?dy umen?í jejich práva a svobody. Nasílíme útlak na takovou míru, ?e Strach zkamení hrůzou a smrtelně vystra?ená Hrůza se nechá dobrovolně očipovat!
To bude na?e tře?nička na va?em dortu.
Kdy? tou předposlední bude evakuace zbývajících neočipovanců!
K tomuto patriotickému aktu přistoupíme po globalizovaném vyhlá?ení výjimečných událostí a následné celoplo?né evakuaci ve?kerého obyvatelstva.
Uprázdněte okam?itě své domovy ? smrduté perníkové chaloupky a poslu?ně následujte příslu?níka dobrovolných silových a ?mírovacích milic.
Předev?ím si drazí neočipovanci zapamatujte, ?e va?í jedinou a doufáme, ?e i poslední povinností bude, v okam?iku vyhlá?ení vyjímečných událostí, označit evakuační kufřík ?poslední záchrany? a své doposud neočipované děti (neočipovance) jmenovkou, ji? bývalou adresou svých někdej?ích rodičů (neočipovanců), povinnou registrací jejich i va?í DNA. Dále sebe i své děti označit, dle příslu?né vyhlá?ky červenou, případně modrou stu?kou a okam?itě odevzdat příslu?nému velícímu robcopovi!
Sami jste pak povinni, při odchodu z va?ich bývalých bytů a nemovitostí, vypnout elektrický proud, uzavřít plyn (kličku uzávěru ponechat na viditelném místě uzávěru), ledničky (s potravinami) ponechat zapojené kabely v elektrické síti.
Klíče od va?ich bývalých bytů a nemovitostí nepotřebujeme. Zdávna máme vlastní.
Nikam před námi neuprchnete. V?echny výpadové stezky jsme nechali opatřit masivními betonovými zátarasy,
Pak, dle příslu?ných evakuačních směrnic, jste povinni okam?itě se dostavit na evakuační shromá?di?tě (červené modré a ostatní). Připraveni k transportu na předem určená místa a vytýčené pohřební jámy.
Neuposlechnutí se trestná okam?itým ukončením buřiče.
Pak konečně sestoupíme z nebes a zbytku domorodců s lítostí oznámíme, ?e na?e snahy o zachranu lidstva byly marné. Svými prohře?ky vyčerpané lidstvo je nenávratně neplodné a geneticky na konci svých sil.
A? skutečně poslední neočipovaný buřič vypije poslední hlt nám ukradené vody, vydechne svůj poslední smrdutý dou?ek nám ukradeného vzduchu a odevzdá v?echno zlato, stříbro, měď a zlaté kamení, tehdy sestoupí na?e svaté a vybrané děti z vysokých nebes a spojí se s přesně vymezeným, předem určeným kontingentem vyvolených domorodců, aby převzali vládu nad osvojenou planetou.
A? planetu dovydrancujeme, vysajeme poslední ?ivotadárné ?ivoči?né a bílkovinné látky, enzymy a jejich krví si osvě?íme na?i nemocnou poko?ku, pak umírající planetu vy?leme, dílem hořící, dílem doutnající, v nekontrolovatelném letu hlubokým vesmírem.
A v?echny hvězdy se ji budou vyhýbat?


Sci fi pohádka na dobrou noc! ...1. část"
Sci fi pohádka na dobrou noc! ...3. část" http://smit.wz.cz/zrcadlo/view.php?cisloclanku=2008061701


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0