| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvláštní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJižní Čechy chataKunžakKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  obsah


Blaník 1-->
Blaník3 -->
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvláštní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Tvé cesty a osudy národe český...
Vydáno dne 24. 05. 2008 (5491 přečtení)

Protože nemám a nenalézám slov k podivným vládním rozhodnutím:

Osměluji se, po dlouhé úvaze, nabídnout váženým čtenářům část vize Boženy Cibulkové, jež lze brát nejen jako povzbuzení, ale i jako možný úděl.
Následující texty, jakkoliv jsou pro mne neuvěřitelné a velkou záhadou: Jedním velkým nepochopitelným překvapením, jež v sobě skrývá, s ostatními texty Boženy Cibulkové, zásadní logiku věcí i naděje, že nás připravená a cíleně generovaná globalizační devastace přiměje k hlubšímu uvědomění si sounáležitosti Českého národa a jeho nutného obrození. A to v několika rovinách!
Přičemž, sám za sebe, považuji každého, bez rozdílu etnické příslušnosti, který miluje naši rodnou zem a neodcizuje se řeči naši vlasti a Země, nespolčuje se s zemskými škůdci, za rovnocenného partnera.
A protože nenalézám slov k činům našich poslanců, respektive námi pověřených vládních "služebníků", potvrzuji, že:
Nejsou moji vládou.
Ani být nemohou! Jejich jakékoliv další i předchozí úradky jsou pro mne, s konečnou platností, již jen úmluvou tlupy podvodníků!
Zdeněk Patrick


Z knihy soudu i milosti

© Božena Cibulková, 1950 – 1995
Výběr ze stejnojmenného souboru textů – přímých sdělení Krista

Jím inspirovaných projevů duchovního světa a Jím inspirovaných duchovních úvah.

Podle přijatého přímého Slova Kristova, Jeho duchovní inspirace a podle projevů duchovního světa
napsala a upravila Božena Cibulková, 1950 – 1995.
Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1952 – 2003.
Nové uspořádání druhá redakce a typografie M. D., 2000 – 2007.

Oslovení (Českého) národa

Osudy národa
Národe mučedníků a bojovníků za Boží pravdu, ve vznešeném, slavnostním patosu Boha chci s tebou hovořit, i tak jednoduše a přímo, jako mluvívá člověk k člověku o společných problémech, tíživých i krásných věcech života. Slyš mne ve slovu Otce svého i Pána svých cesta a života, i v laskavosti své nebeské Matky. Spojili jsme se v jedno jméno, které je sluncem tvých dnů i zářivou hvězdou, jdeš li nočním setměním a v prostoru hledáš orientaci.
Kristus je toto jediné jméno Boha.
Tys v tomto jménu křtěn a jím a v něm uveden v život, nad nímž se tyčí kříž i zmrtvýchvstání Syna. Proto ti náleží vše, co Bůh dává životu v těchto posvátných znameních: díl Boží Lásky, Moudrosti a vědění. Nadešel čas, kdy toto velké a svaté, co Bůh dává, má ti být odevzdáno, vloženo do vědomí duše a část z toho i do tělesných schrán.
Pro tento jedinečný úkol se k tobě přibližuji, a to velmi blízko: hledím na tě takřka tváří v tvář. Pravicí se dotýkám čel tvého lidu v celém počtu, kolik se jich v tobě nalézá. Začínám nejdříve s požehnáním jich všech bez rozdílu, jsou li či nejsou přede mnou skloněna k požehnání, dychtivá mých doteků. Nevyjímám ani ta, která se dávno i nedávno ode mne odvrátila v jinou stranu, aby jediná myšlenka nezatoužila spěchat za mnou a ke mně dojít s modlitbou a pokornou prosbou, když osud tíží, svět všechny hroznými zbraněmi leká, tělo nemocí slábne a z pozadí se přibližuje na dosah ruky stín smrti.
Znám každého z tvého lidu, odkud přišel do zrození se v národním soužití a společenství, jak dlouho v něm žil a kam z něho odešel, když jeho tělu došla životní látka. Vím, kdo byl kdy komu otcem a matkou, blízkou i vzdálenější rodinou, kruhem přátel věrných i těch, kdo zrazují a klamou. Vím, jakou ten či onen prošel výchovou a životní školou zkušeností, měl li kolem sebe dobré vzory, anebo byl hozen na okraje společnosti či žil jako strom, jemuž vichřice vyvrátila z půdy jeho druhy a on stál na výspě sám. Proto v nahlížení do spleti tajných příčin hnutí v duších jsem ke všem stále laskavý a všem žehnám. Ještě jsem neřekl ani bláhovému posměvači Boha, ani pyšnému na svůj lidský um, ani popírači Božích skutečností, nevěřícímu, ani těm ve velkých pochybnostech, že je nechci vidět, že je odmítám a vypovídám do těžkých trestů nebo mám pro ně připravena muka pekelným bran. Ještě svou shovívavost rozšiřuji, milost prohlubuji a vynalézám pro ni nové formy; ani odpuštění hranici neuzavírám.
Ke komu jsem však takto neomezeně milostivý? Ke všem, kdo velmi hřeší a propadají temnotám? O tom ti chci dát poučení, národe velkého a tobě nesmírného poslání, a proto zvláštního postavení, jímž jsi vyňat až po tuto chvíli z trestných zákoníků příčin a následků. V čem spočívají tato jedinečná a vzácná privilegia? Má odpověď ti bude těžká k pochopení, avšak jiná není možná.

Tvé cesty nemají všední a běžné pozemské zabarvení, ač každý tvůj příslušník je jako člověk vybaven duší a tělem, rodí se, žije lidsky a za čas mu tělo ochabne a umírá. Nad tebou však jasně září tajné znaky výlučnosti, vynětí z obecných hodnocení a souzení pro nedokonalost a viny platnými měřítky. I tento soudní čas to respektuje a ponechává mi tě v rukou bez námitek, abych rozhodoval o tvé současnosti i budoucnosti vlastním úradkem.

Tvé cesty a osudy se vším jejich děním jsou předem stanoveným, a proto předurčeným dramatem s přesně vyznačenými úlohami se širokými kontexty. Hlavní a vedlejší jejich myšlenky s přesnými záměry a vysokým zacílením vyvstávají v mé mysli, když Moudrostí uvažuje a rozmýšlí, jak postavit, jak ohraničit, jakým děním naplnit zápasy o člověka a jeho postupy. Všechny dramatické události a děje ve tvé hranici a životě lidu tyto ideje v malé kostce zrcadlí jak studánka hvězdné nebe. Rozkládají je na tmavá i bílá pole, která se protínají a překrývají, jak ten či onen historický moment dává zvítězit myšlence dobra nebo ustupuje vládě myšlenek negativních. Osudy jedinců i rodů v těchto ohniscích promítané nejsou jen záležitostí těch, kdo je prožívají.
Přiznávám v této chvíli významné pro celé zemské stvoření, že jsem v tvých dějinách ve zvláštním zpřítomnění a přivtělení k životu lidu a nejvíce v každém jeho utrpení a útisku zlem. Jsem jako rozdělen v množství jeho duší a více či méně zabydlen, a přece mimo ně sám a nade vším svým Duchem. Toto úžasné a fantasticky znějící je tajemstvím Boha. Vydává Sebe do Svých synů. Jimi žije a pro ně a v nich se Sebe vzdává. Až dorostou v Něm do zralosti, vyjímá z nich Své Já, aby se jevili jako samostatné individuality mající už vlastního tvůrčího ducha.
Takto jsem vychovával od věčnosti boží syny a tento systém i nadále ponechám. Ti, jež vyvoluji k této boholidské symbióze a do jednoty cesty životem, jsou tímto mystickým poutem na každém místě své existence vzácní a výluční. Vnější strana je neliší od prostředí, odlišní jsou stranou vnitřní. Do ní nahlížím jen já a pak jen ti, kterým přes rameno dovolím podívat se do knihy s pečetěmi tajemství, do níž kreslím, píši o osudu světů a z ní je předčítám a oznamuji, co se má stát ve jménu Boha.
Každý národ má své místo a v něm roli v dějinách světa. Její důležitost a rozsah si neurčuje sám. Ukládá je rozsudek soudu Boha, jak jej vyřkl v čase pokažení lidstva před potopou světa. Rozhodnutí bylo přísné a neodvolatelné. Některé národy poslalo do říší temna a vydalo do zajetí odpůrce programů, jež vytyčuje Láska. Těla zahynula, ale to, co je činí živými, žije a bude žít dál. Duch člověka neumírá.

Národe, k němuž mluvím tato silná slova, tobě je přiřknuta složitá, nesnadná, avšak vzácná a krásná úloha – zachovat za všech okolností:

duchovní světlo –
víru v Boha –
lásku srdce, mysli a slova –
statečnou obranu dobra –
obhajobu spravedlnosti a pravdy –
křest v Kristu –
život křesťana –
moudrost a vědění –
sílu, odvahu a vzlet ducha –
úctu k Matce Krista –
oběť za spásu lidstva.
Pro zdar tvého díla a neochvějné setrvání v něm je do tvého lidu vložena má silná duchovní myšlenka, žádnou vlnou odporu a zmaru všeho spjatého s Božím jménem nevyvratitelná. Pro její zakotvení, upevnění i rozvinutí postavil jsem v tobě stolec dobrého knížete míru a šlechetnosti – Přemysla (myslitele). Byl povolán do své funkce od pluhu na znamení, že posláním jeho a založeného rodu a pak z něj vzešlého národa, je práce zúrodňující místa, kam má být vložena vzácná setba, kde má vzejít její úroda. Tato služba a práce pro život je odevždy mou činností. Proto jsem šel k národu hned po boku Přemysla. Jeho mírná tichá vláda byla úvodem mého vstupu do života národa. Tím jsem hned na počátku národním dějinám dal tajnou pečeť mysteria.
V této době však už Země byla pod vládou onoho zlého ducha, jemuž lze dát jméno nehodného bratra Abelova – Kaina. Ten rozprostíral své vlivy do každého národa, šířil v něm myšlenky nešlechetné i činy zla. Přemoci jej a vypovědět za hranice národa a pak celé Země bylo a je jen v moci lásky a dobra. Láska mocné, silné velikosti ještě tehdy ani nyní nesídlí v duši člověka. Byla z ní po jeho pádu vyňata a vložena zpět do mne. Byl bez ní slabý jak nalomená třtina a zcela bez možnosti překonat vlivy, nástrahy a mohutnost zla. Tak začal zápas lva s beránkem a vlka s ovcí.
Tento obraz tragických skutečností se v nahuštěné koncentraci promítal i v rodu Přemyslovců a od něho se vinul dál do rozrůstajícího se národa. Práce s pluhem Přemyslovým byla proto velmi těžká. Měla zúrodňovat, zušlechťovat tvrdé půdy mysli a srdce lidí zrozených do pozemského života, poslaných vytvářet společenství vlasti a v něm domov svůj i pro mne, po čas mé účasti na zápase s temnými duchy zla. Zabydleli se v Zemi, a proto jsem na ta místa musel přijít s nimi bojovat. Jaký to byl boj a čím byl projevován na půdě národa, v němž byl koncentrován a veden, je historií jeho dějin. Chci k tomu říci:
Národe se mnou tak podivuhodně, tobě až k nepochopení spjatý zástupným obětním osudem –
národe mající ve znaku pluh místo meče a jméno přemýšlivého dělníka životních polí, oráče půd lidského myšlení –
národe duchovních Přemyslů a Libuší –
národe se znamením velkých proroctví pro jejich naplnění,
a proto ještě před vložením do kolébky pro ně posvěcený:
Každý, kdo práci s pluhem ducha konal v tobě rád, kdo pro ni trpěl tím, že ona sama o sobě je tvrdá a mozolná, i proto, že každou píď půdy pro zúrodnění mysli lidu musel nejdříve vybojovat na celém pluku černých andělů, kteří ji vlastnili a do ní seli semena zla –
každý, komu krvácelo srdce v utrpení vlastním i nad celým národem –
každý s čistým štítem dobra v zápase s úklady a zradou zabodnutou jedovatým šípem do těla národa –
každý, kdo volal ke svornosti, jednotě a bratrství uprostřed rozepří a rozpálených hněvů –
každý, kdo byl hlasem volajícím na poušti: čiňte k pokání k příchodu Pána –
každý, komu nedošla trpělivost ve vyčkávání, až Mocí a Láskou Krista přejde vláda věcí národa do jeho rukou –
každý, kdo položil oběti za vlast v nepočítání kroků s jejich kříži a všech utrpěných ran, příkoří i vyhnanství –
každý, kdo byl mučedníkem a trápen vlastním národem v nepochopení i ve zlé vůli vnuknuté ďábelstvím –
každý, kdo nebral zbraně k řešení sporů, křivd a ohrožení sebe –
každý, kdo se zachoval jako bratr i ve středu nepřátel –
každý, kdo se zasvětil duchovnímu stavu z čisté lásky a touhy po Bohu –
každý, kdo se vynucených bitev nezúčastnil s myšlenkou zabít a zničit –
každý, kdo se uměl dělit o hmotné statky, vítat hladové, osiřelé, ponížené a pronásledované ve svém domě a zval je ke stolu –
každý, kdo žil jako můj následovník mé cesty pro pomoc všem –
každý hloubající nad Písmem v úctě a lásce k mému Slovu –
každý modlící se za spásu všech i hovorem své duše se mnou –
každý velmi trpící, velmi ponížený v chudobě hmotné –
všichni žebráci pokorně prosící u prahu –
všechny vdovy a sirotci –
všichni rodiče opuštění, zapomenutí nevděčnými dětmi –
všechny děti opuštěné otcem nebo matkou, trápené či přehlížené zlou macechou, příliš bité nehodným otcem –
všechny stařenky a starci v neschopnosti kroku a opatření sebe –
všechna srdce rozrytá bolestmi duše i těla –
všichni praví národní buditelé –
všichni osvícení a šlechetní obránci mateřské řeči –
všichni u oltáře a na kazatelně sloužící Slovem Božím lidu a Kristu
vyznáním Jeho díla spásy pro lidstvo, Zemi a vesmír –
všichni nadšení, pro čistý vysoký ideál zanícení studenti –
všichni moudří učitelé národa v jeho mladých pokoleních –
všichni nezištní a obětaví lékaři –
všichni tiší a vroucí myslitelé –
všichni dobří pastýři starých časů –
všichni výborní a pilní dělníci –
všichni bdělí hospodáři nad úrodami i nad chovnými zvířaty –
všichni hluboce a věrně milující –
všichni statečně vytrvalí na těžké Kristově cestě v pokorném přijetí údělu kříže –
všichni pokorní a doufající, nesoucí své srdce na dlani jako matka chléb svým dětem –
ti všichni jsou Kristus v národě.
Jsou Jeho skrytou cestou životem člověka, v něm a s ním po boku i za něj, aby nemusel dlouho jít těžkou cestou a sám – jsou Jeho prodlouženým utrpením – jsou pokračováním Jeho Oběti – jsou Jeho slávou.
Národe mnou oslovený – jako jsem ti dával pít po tisíce let z kalicha svého utrpení, tak ti dám ze všeho, co následuje po kříži:
vstup do života přečisté krásy a mocné lásky,
hluboké moudrosti a dokonalé vůle, do míru Boha.
Tak se stalo. Proto, moji nebeští pomocníci, konejte přípravy, ať toto ještě neviditelné rychle se změní ve skutečnost i pro oči člověka a Země.

Volání národa

Národe boží, volá tě Kristus:
Vyjdi ze stínů, které tě obklíčily a zatemnily cestu!
Vystup z nízkostí lidského pádu!
Zastav každou řeku nešlechetného myšlení a slova!
Osvoboď se ze zajetí hmoty!
Očisti své čelo z prachu země!
Setři za sebou neblahé stopy!
Přikryj minulost milostí Krista, mocí lásky ji učiň čistou a bílou!
Překonej poslední překážky k vítězství dobra!
Konej skutek ze všech nejlepší: odpuštění a smír!
Pomoz všemu stvoření Země!
Vstup v osvícení Duchem!
Vydej Zemi Boží Světlo do tebe vložené!
Postav se na stranu Boží pravice!
Vstup na prahy Království Krista!
Otvírej si brány Nebes!
Uzavři knihy bolesti a smrti!
Služ láskou a mírem!
Naplň své duchovní poslání!
Spoj se s anděly!
Vezmi z rukou Krista klíče k vesmíru!
Žij život v Bohu!
Pojď s Kristem do budoucnosti!
Přijmi jméno národ vykoupený, prvotina všech!

Požehnání národu

Žehnám ti, národe, ve tvém lidu.
Žehnám tvým cestám, dnům a každému kroku.
Žehnám tvému dílu ve službách lidství i Bohu.
Žehnám tvé oběti nesčíslné pro její ovoce mnohé a mým ústům sladké.
Žehnám tvým ženám a mužům, tvým matkám a otcům, bratrům a sestrám.
Žehnám tvým dětem a rodinám.
Žehnám tvým chrámům i modlitebnám.
Žehnám všem shromážděním lidu v dobrých šlechetných myšlenkách.
Žehnám setkáním v modlitebnách a bohoslužbách.
Žehnám tvým polním setkám, zahradám a čistým vodám.
Žehnám všechny ruce pracující pro dobro národa.
Žehnám všechny myšlenky míru a lásky.
Požehnání mé pomoz tobě!
Požehnání mé tě chraň!
Požehnání mé tě naplň svorností a mírem!
Požehnání mé buď s tebou na věky…
(1972)


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
Svatobor – starověrecké pohřebiště “Na Hrobce”... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNA (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Merkatorovy mapy Severije (Hyperboreje) (11.04.2012)
FAUNA a FLORA SEVERIJE (30.03.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Bock 2 (06.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
O původu Gadů (Hadů)... (05.02.2011)
Raetie... (02.01.2011)
Bít, či nebít, toť otázka... (29.12.2010)
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 2. část/3 (29.11.2010)
Drahokam všech drahokamů (02.11.2010)
Zlatá hvězda Margita... (18.10.2010)
Ja jesum byl... (17.09.2010)
A co Svatopluk? (11.09.2010)
Co zjevnější... (30.08.2010)
Boleslav I - Státotvorce (12.08.2010)
Svanto gorici... (31.07.2010)
Zkoumání dračí linie... (27.07.2010)
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký (13.07.2010)
Jak Panonie ke jménu přišla... (13.07.2010)
"Šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení (05.07.2010)
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému (05.07.2010)
Hyperborea - Severije (24.06.2010)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec a… panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Vzpamatujte se, dokud je čas…. (08.09.2008)
Energie pro přežití 1. část (fotovoltaika) (27.08.2008)
A je to… (10.07.2008)
Modlitba za Českou zemi (05.07.2008)
Bajka (15.06.2008)
Anthropoid (27.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení (16.05.2008)
Hrdina nebo... (14.05.2008)
Boží bojovníci a zemští škůdci (12.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Nomen Omen (22.11.2007)
Svantovid (05.11.2007)
Živá a mrtvá voda (01.11.2007)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU? (30.10.2007)
Nusle - Nov sjelo? (22.10.2007)
Globalizovaná historie EU? (18.10.2007)
Karel, ten Veliký (17.09.2007)
Velengorod (Velehrad) na Šíravě? (11.09.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964/ 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Socha Svobody, nebo symbol egyptské bohyně Eset? (09.11.2006)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Jak se Češi "proplakávali" dějinami (06.02.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (508 hl.)
 
Ne (292 hl.)
 
Možná (261 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1061

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

- 30. 9. 2019 4 779451
- 30. 9. 2019 - 3 599 747
30. 9. 2019- 1 041034
30. 9. 2019 138670

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0