| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Tvé cesty a osudy národe český...
Vydáno dne 24. 05. 2008 (5718 přečtení)

Proto?e nemám a nenalézám slov k podivným vládním rozhodnutím:

Osměluji se, po dlouhé úvaze, nabídnout vá?eným čtenářům část vize Bo?eny Cibulkové, je? lze brát nejen jako povzbuzení, ale i jako mo?ný úděl.
Následující texty, jakkoliv jsou pro mne neuvěřitelné a velkou záhadou: Jedním velkým nepochopitelným překvapením, je? v sobě skrývá, s ostatními texty Bo?eny Cibulkové, zásadní logiku věcí i naděje, ?e nás připravená a cíleně generovaná globalizační devastace přiměje k hlub?ímu uvědomění si sounále?itosti Českého národa a jeho nutného obrození. A to v několika rovinách!
Přičem?, sám za sebe, pova?uji ka?dého, bez rozdílu etnické příslu?nosti, který miluje na?i rodnou zem a neodcizuje se řeči na?i vlasti a Země, nespolčuje se s zemskými ?kůdci, za rovnocenného partnera.
A proto?e nenalézám slov k činům na?ich poslanců, respektive námi pověřených vládních "slu?ebníků", potvrzuji, ?e:
Nejsou moji vládou.
Ani být nemohou! Jejich jakékoliv dal?í i předchozí úradky jsou pro mne, s konečnou platností, ji? jen úmluvou tlupy podvodníků!
Zdeněk Patrick


Z knihy soudu i milosti

© Bo?ena Cibulková, 1950 ? 1995
Výběr ze stejnojmenného souboru textů ? přímých sdělení Krista

Jím inspirovaných projevů duchovního světa a Jím inspirovaných duchovních úvah.

Podle přijatého přímého Slova Kristova, Jeho duchovní inspirace a podle projevů duchovního světa
napsala a upravila Bo?ena Cibulková, 1950 ? 1995.
Přepisy textů z originálních rukopisů a první redakce J. V., 1952 ? 2003.
Nové uspořádání druhá redakce a typografie M. D., 2000 ? 2007.

Oslovení (Českého) národa

Osudy národa
Národe mučedníků a bojovníků za Bo?í pravdu, ve vzne?eném, slavnostním patosu Boha chci s tebou hovořit, i tak jednodu?e a přímo, jako mluvívá člověk k člověku o společných problémech, tí?ivých i krásných věcech ?ivota. Sly? mne ve slovu Otce svého i Pána svých cesta a ?ivota, i v laskavosti své nebeské Matky. Spojili jsme se v jedno jméno, které je sluncem tvých dnů i zářivou hvězdou, jde? li nočním setměním a v prostoru hledá? orientaci.
Kristus je toto jediné jméno Boha.
Tys v tomto jménu křtěn a jím a v něm uveden v ?ivot, nad ním? se tyčí kří? i zmrtvýchvstání Syna. Proto ti nále?í v?e, co Bůh dává ?ivotu v těchto posvátných znameních: díl Bo?í Lásky, Moudrosti a vědění. Nade?el čas, kdy toto velké a svaté, co Bůh dává, má ti být odevzdáno, vlo?eno do vědomí du?e a část z toho i do tělesných schrán.
Pro tento jedinečný úkol se k tobě přibli?uji, a to velmi blízko: hledím na tě takřka tváří v tvář. Pravicí se dotýkám čel tvého lidu v celém počtu, kolik se jich v tobě nalézá. Začínám nejdříve s po?ehnáním jich v?ech bez rozdílu, jsou li či nejsou přede mnou skloněna k po?ehnání, dychtivá mých doteků. Nevyjímám ani ta, která se dávno i nedávno ode mne odvrátila v jinou stranu, aby jediná my?lenka nezatou?ila spěchat za mnou a ke mně dojít s modlitbou a pokornou prosbou, kdy? osud tí?í, svět v?echny hroznými zbraněmi leká, tělo nemocí slábne a z pozadí se přibli?uje na dosah ruky stín smrti.
Znám ka?dého z tvého lidu, odkud při?el do zrození se v národním sou?ití a společenství, jak dlouho v něm ?il a kam z něho ode?el, kdy? jeho tělu do?la ?ivotní látka. Vím, kdo byl kdy komu otcem a matkou, blízkou i vzdáleněj?í rodinou, kruhem přátel věrných i těch, kdo zrazují a klamou. Vím, jakou ten či onen pro?el výchovou a ?ivotní ?kolou zku?eností, měl li kolem sebe dobré vzory, anebo byl hozen na okraje společnosti či ?il jako strom, jemu? vichřice vyvrátila z půdy jeho druhy a on stál na výspě sám. Proto v nahlí?ení do spleti tajných příčin hnutí v du?ích jsem ke v?em stále laskavý a v?em ?ehnám. Je?tě jsem neřekl ani bláhovému posměvači Boha, ani py?nému na svůj lidský um, ani popírači Bo?ích skutečností, nevěřícímu, ani těm ve velkých pochybnostech, ?e je nechci vidět, ?e je odmítám a vypovídám do tě?kých trestů nebo mám pro ně připravena muka pekelným bran. Je?tě svou shovívavost roz?iřuji, milost prohlubuji a vynalézám pro ni nové formy; ani odpu?tění hranici neuzavírám.
Ke komu jsem v?ak takto neomezeně milostivý? Ke v?em, kdo velmi hře?í a propadají temnotám? O tom ti chci dát poučení, národe velkého a tobě nesmírného poslání, a proto zvlá?tního postavení, jím? jsi vyňat a? po tuto chvíli z trestných zákoníků příčin a následků. V čem spočívají tato jedinečná a vzácná privilegia? Má odpověď ti bude tě?ká k pochopení, av?ak jiná není mo?ná.

Tvé cesty nemají v?ední a bě?né pozemské zabarvení, ač ka?dý tvůj příslu?ník je jako člověk vybaven du?í a tělem, rodí se, ?ije lidsky a za čas mu tělo ochabne a umírá. Nad tebou v?ak jasně září tajné znaky výlučnosti, vynětí z obecných hodnocení a souzení pro nedokonalost a viny platnými měřítky. I tento soudní čas to respektuje a ponechává mi tě v rukou bez námitek, abych rozhodoval o tvé současnosti i budoucnosti vlastním úradkem.

Tvé cesty a osudy se v?ím jejich děním jsou předem stanoveným, a proto předurčeným dramatem s přesně vyznačenými úlohami se ?irokými kontexty. Hlavní a vedlej?í jejich my?lenky s přesnými záměry a vysokým zacílením vyvstávají v mé mysli, kdy? Moudrostí uva?uje a rozmý?lí, jak postavit, jak ohraničit, jakým děním naplnit zápasy o člověka a jeho postupy. V?echny dramatické události a děje ve tvé hranici a ?ivotě lidu tyto ideje v malé kostce zrcadlí jak studánka hvězdné nebe. Rozkládají je na tmavá i bílá pole, která se protínají a překrývají, jak ten či onen historický moment dává zvítězit my?lence dobra nebo ustupuje vládě my?lenek negativních. Osudy jedinců i rodů v těchto ohniscích promítané nejsou jen zále?itostí těch, kdo je pro?ívají.
Přiznávám v této chvíli významné pro celé zemské stvoření, ?e jsem v tvých dějinách ve zvlá?tním zpřítomnění a přivtělení k ?ivotu lidu a nejvíce v ka?dém jeho utrpení a útisku zlem. Jsem jako rozdělen v mno?ství jeho du?í a více či méně zabydlen, a přece mimo ně sám a nade v?ím svým Duchem. Toto ú?asné a fantasticky znějící je tajemstvím Boha. Vydává Sebe do Svých synů. Jimi ?ije a pro ně a v nich se Sebe vzdává. A? dorostou v Něm do zralosti, vyjímá z nich Své Já, aby se jevili jako samostatné individuality mající u? vlastního tvůrčího ducha.
Takto jsem vychovával od věčnosti bo?í syny a tento systém i nadále ponechám. Ti, je? vyvoluji k této boholidské symbióze a do jednoty cesty ?ivotem, jsou tímto mystickým poutem na ka?dém místě své existence vzácní a výluční. Vněj?í strana je neli?í od prostředí, odli?ní jsou stranou vnitřní. Do ní nahlí?ím jen já a pak jen ti, kterým přes rameno dovolím podívat se do knihy s pečetěmi tajemství, do ní? kreslím, pí?i o osudu světů a z ní je předčítám a oznamuji, co se má stát ve jménu Boha.
Ka?dý národ má své místo a v něm roli v dějinách světa. Její důle?itost a rozsah si neurčuje sám. Ukládá je rozsudek soudu Boha, jak jej vyřkl v čase poka?ení lidstva před potopou světa. Rozhodnutí bylo přísné a neodvolatelné. Některé národy poslalo do ří?í temna a vydalo do zajetí odpůrce programů, je? vytyčuje Láska. Těla zahynula, ale to, co je činí ?ivými, ?ije a bude ?ít dál. Duch člověka neumírá.

Národe, k němu? mluvím tato silná slova, tobě je přiřknuta slo?itá, nesnadná, av?ak vzácná a krásná úloha ? zachovat za v?ech okolností:

duchovní světlo ?
víru v Boha ?
lásku srdce, mysli a slova ?
statečnou obranu dobra ?
obhajobu spravedlnosti a pravdy ?
křest v Kristu ?
?ivot křes?ana ?
moudrost a vědění ?
sílu, odvahu a vzlet ducha ?
úctu k Matce Krista ?
obě? za spásu lidstva.
Pro zdar tvého díla a neochvějné setrvání v něm je do tvého lidu vlo?ena má silná duchovní my?lenka, ?ádnou vlnou odporu a zmaru v?eho spjatého s Bo?ím jménem nevyvratitelná. Pro její zakotvení, upevnění i rozvinutí postavil jsem v tobě stolec dobrého kní?ete míru a ?lechetnosti ? Přemysla (myslitele). Byl povolán do své funkce od pluhu na znamení, ?e posláním jeho a zalo?eného rodu a pak z něj vze?lého národa, je práce zúrodňující místa, kam má být vlo?ena vzácná setba, kde má vzejít její úroda. Tato slu?ba a práce pro ?ivot je odev?dy mou činností. Proto jsem ?el k národu hned po boku Přemysla. Jeho mírná tichá vláda byla úvodem mého vstupu do ?ivota národa. Tím jsem hned na počátku národním dějinám dal tajnou peče? mysteria.
V této době v?ak u? Země byla pod vládou onoho zlého ducha, jemu? lze dát jméno nehodného bratra Abelova ? Kaina. Ten rozprostíral své vlivy do ka?dého národa, ?ířil v něm my?lenky ne?lechetné i činy zla. Přemoci jej a vypovědět za hranice národa a pak celé Země bylo a je jen v moci lásky a dobra. Láska mocné, silné velikosti je?tě tehdy ani nyní nesídlí v du?i člověka. Byla z ní po jeho pádu vyňata a vlo?ena zpět do mne. Byl bez ní slabý jak nalomená třtina a zcela bez mo?nosti překonat vlivy, nástrahy a mohutnost zla. Tak začal zápas lva s beránkem a vlka s ovcí.
Tento obraz tragických skutečností se v nahu?těné koncentraci promítal i v rodu Přemyslovců a od něho se vinul dál do rozrůstajícího se národa. Práce s pluhem Přemyslovým byla proto velmi tě?ká. Měla zúrodňovat, zu?lech?ovat tvrdé půdy mysli a srdce lidí zrozených do pozemského ?ivota, poslaných vytvářet společenství vlasti a v něm domov svůj i pro mne, po čas mé účasti na zápase s temnými duchy zla. Zabydleli se v Zemi, a proto jsem na ta místa musel přijít s nimi bojovat. Jaký to byl boj a čím byl projevován na půdě národa, v něm? byl koncentrován a veden, je historií jeho dějin. Chci k tomu říci:
Národe se mnou tak podivuhodně, tobě a? k nepochopení spjatý zástupným obětním osudem ?
národe mající ve znaku pluh místo meče a jméno přemý?livého dělníka ?ivotních polí, oráče půd lidského my?lení ?
národe duchovních Přemyslů a Libu?í ?
národe se znamením velkých proroctví pro jejich naplnění,
a proto je?tě před vlo?ením do kolébky pro ně posvěcený:
Ka?dý, kdo práci s pluhem ducha konal v tobě rád, kdo pro ni trpěl tím, ?e ona sama o sobě je tvrdá a mozolná, i proto, ?e ka?dou píď půdy pro zúrodnění mysli lidu musel nejdříve vybojovat na celém pluku černých andělů, kteří ji vlastnili a do ní seli semena zla ?
ka?dý, komu krvácelo srdce v utrpení vlastním i nad celým národem ?
ka?dý s čistým ?títem dobra v zápase s úklady a zradou zabodnutou jedovatým ?ípem do těla národa ?
ka?dý, kdo volal ke svornosti, jednotě a bratrství uprostřed rozepří a rozpálených hněvů ?
ka?dý, kdo byl hlasem volajícím na pou?ti: čiňte k pokání k příchodu Pána ?
ka?dý, komu nedo?la trpělivost ve vyčkávání, a? Mocí a Láskou Krista přejde vláda věcí národa do jeho rukou ?
ka?dý, kdo polo?il oběti za vlast v nepočítání kroků s jejich kří?i a v?ech utrpěných ran, příkoří i vyhnanství ?
ka?dý, kdo byl mučedníkem a trápen vlastním národem v nepochopení i ve zlé vůli vnuknuté ďábelstvím ?
ka?dý, kdo nebral zbraně k ře?ení sporů, křivd a ohro?ení sebe ?
ka?dý, kdo se zachoval jako bratr i ve středu nepřátel ?
ka?dý, kdo se zasvětil duchovnímu stavu z čisté lásky a touhy po Bohu ?
ka?dý, kdo se vynucených bitev nezúčastnil s my?lenkou zabít a zničit ?
ka?dý, kdo se uměl dělit o hmotné statky, vítat hladové, osiřelé, poní?ené a pronásledované ve svém domě a zval je ke stolu ?
ka?dý, kdo ?il jako můj následovník mé cesty pro pomoc v?em ?
ka?dý hloubající nad Písmem v úctě a lásce k mému Slovu ?
ka?dý modlící se za spásu v?ech i hovorem své du?e se mnou ?
ka?dý velmi trpící, velmi poní?ený v chudobě hmotné ?
v?ichni ?ebráci pokorně prosící u prahu ?
v?echny vdovy a sirotci ?
v?ichni rodiče opu?tění, zapomenutí nevděčnými dětmi ?
v?echny děti opu?těné otcem nebo matkou, trápené či přehlí?ené zlou macechou, příli? bité nehodným otcem ?
v?echny stařenky a starci v neschopnosti kroku a opatření sebe ?
v?echna srdce rozrytá bolestmi du?e i těla ?
v?ichni praví národní buditelé ?
v?ichni osvícení a ?lechetní obránci mateřské řeči ?
v?ichni u oltáře a na kazatelně slou?ící Slovem Bo?ím lidu a Kristu
vyznáním Jeho díla spásy pro lidstvo, Zemi a vesmír ?
v?ichni nad?ení, pro čistý vysoký ideál zanícení studenti ?
v?ichni moudří učitelé národa v jeho mladých pokoleních ?
v?ichni nezi?tní a obětaví lékaři ?
v?ichni ti?í a vroucí myslitelé ?
v?ichni dobří pastýři starých časů ?
v?ichni výborní a pilní dělníci ?
v?ichni bdělí hospodáři nad úrodami i nad chovnými zvířaty ?
v?ichni hluboce a věrně milující ?
v?ichni statečně vytrvalí na tě?ké Kristově cestě v pokorném přijetí údělu kří?e ?
v?ichni pokorní a doufající, nesoucí své srdce na dlani jako matka chléb svým dětem ?
ti v?ichni jsou Kristus v národě.
Jsou Jeho skrytou cestou ?ivotem člověka, v něm a s ním po boku i za něj, aby nemusel dlouho jít tě?kou cestou a sám ? jsou Jeho prodlou?eným utrpením ? jsou pokračováním Jeho Oběti ? jsou Jeho slávou.
Národe mnou oslovený ? jako jsem ti dával pít po tisíce let z kalicha svého utrpení, tak ti dám ze v?eho, co následuje po kří?i:
vstup do ?ivota přečisté krásy a mocné lásky,
hluboké moudrosti a dokonalé vůle, do míru Boha.
Tak se stalo. Proto, moji nebe?tí pomocníci, konejte přípravy, a? toto je?tě neviditelné rychle se změní ve skutečnost i pro oči člověka a Země.

Volání národa

Národe bo?í, volá tě Kristus:
Vyjdi ze stínů, které tě obklíčily a zatemnily cestu!
Vystup z nízkostí lidského pádu!
Zastav ka?dou řeku ne?lechetného my?lení a slova!
Osvoboď se ze zajetí hmoty!
Očisti své čelo z prachu země!
Setři za sebou neblahé stopy!
Přikryj minulost milostí Krista, mocí lásky ji učiň čistou a bílou!
Překonej poslední překá?ky k vítězství dobra!
Konej skutek ze v?ech nejlep?í: odpu?tění a smír!
Pomoz v?emu stvoření Země!
Vstup v osvícení Duchem!
Vydej Zemi Bo?í Světlo do tebe vlo?ené!
Postav se na stranu Bo?í pravice!
Vstup na prahy Království Krista!
Otvírej si brány Nebes!
Uzavři knihy bolesti a smrti!
Slu? láskou a mírem!
Naplň své duchovní poslání!
Spoj se s anděly!
Vezmi z rukou Krista klíče k vesmíru!
?ij ?ivot v Bohu!
Pojď s Kristem do budoucnosti!
Přijmi jméno národ vykoupený, prvotina v?ech!

Po?ehnání národu

?ehnám ti, národe, ve tvém lidu.
?ehnám tvým cestám, dnům a ka?dému kroku.
?ehnám tvému dílu ve slu?bách lidství i Bohu.
?ehnám tvé oběti nesčíslné pro její ovoce mnohé a mým ústům sladké.
?ehnám tvým ?enám a mu?ům, tvým matkám a otcům, bratrům a sestrám.
?ehnám tvým dětem a rodinám.
?ehnám tvým chrámům i modlitebnám.
?ehnám v?em shromá?děním lidu v dobrých ?lechetných my?lenkách.
?ehnám setkáním v modlitebnách a bohoslu?bách.
?ehnám tvým polním setkám, zahradám a čistým vodám.
?ehnám v?echny ruce pracující pro dobro národa.
?ehnám v?echny my?lenky míru a lásky.
Po?ehnání mé pomoz tobě!
Po?ehnání mé tě chraň!
Po?ehnání mé tě naplň svorností a mírem!
Po?ehnání mé buď s tebou na věky?
(1972)


Modlitba za Českou zemiSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNA (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit breton?tinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Merkatorovy mapy Severije (Hyperboreje) (11.04.2012)
Třetí oko šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Bock 2 (06.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Protržení pohoří Calpre... (14.01.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčteněj?ích článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, kdy? nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Lebor Gabala Erenn (11.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
O původu Gadů (Hadů)... (05.02.2011)
Raetie... (02.01.2011)
Bít, či nebít, to? otázka... (29.12.2010)
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 2. část/3 (29.11.2010)
Drahokam všech drahokamů (02.11.2010)
Zlatá hvězda Margita... (18.10.2010)
Ja jesum byl... (17.09.2010)
A co Svatopluk? (11.09.2010)
Co zjevnější... (30.08.2010)
Boleslav I - Státotvorce (12.08.2010)
Svanto gorici... (31.07.2010)
Zkoumání dračí linie... (27.07.2010)
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký (13.07.2010)
Jak Panonie ke jménu při?la... (13.07.2010)
"Šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení (05.07.2010)
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému (05.07.2010)
Hyperborea - Severije (24.06.2010)
Antonín Horák mů?e mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Vzpamatujte se, dokud je čas?. (08.09.2008)
Energie pro pře?ití 1. část (fotovoltaika) (27.08.2008)
A je to? (10.07.2008)
Modlitba za Českou zemi (05.07.2008)
Bajka (15.06.2008)
Anthropoid (27.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení (16.05.2008)
Hrdina nebo... (14.05.2008)
Boží bojovníci a zemští škůdci (12.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Nomen Omen (22.11.2007)
Svantovid (05.11.2007)
Živá a mrtvá voda (01.11.2007)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU? (30.10.2007)
Nusle - Nov sjelo? (22.10.2007)
Globalizovaná historie EU? (18.10.2007)
Karel, ten Veliký (17.09.2007)
Velengorod (Velehrad) na Šíravě? (11.09.2007)
Libu?ina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obslou?íme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Socha Svobody, nebo symbol egyptské bohyně Eset? (09.11.2006)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajněj?í z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Jak se Češi "proplakávali" dějinami (06.02.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0