Nové zrození Jara Jaryly

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 24. 08. 2019

Upozornění, pro jakékoliv texty Zdeňka Patricka platí autorská práva se zákazem překladů do neslovanských jazyků.PRAOTEC ÁRIJ, slovanský Hs R1a (a jeho znovuzrození) zpracované dle Velesovy knihy.

Starý otec Ori SvantoJaric Jaruna, Arjuna - protagonista Kuru Šetry

© Zdeněk Patrick - 1945/2008 Praha

Haplo typy jsou neobyčejně citlivé na původ. Hovoří o genealogii rodů. Mutace takového typu je změna čísla bloků nukleidů. Přihodí se průměrně jednou za 22 pokolení. To znamená v průměru jednou za 550 let.

Praotec Árij slovanský (R1a, pozn. autora) se zrodil na Zemi šestkrát a pokaždé obdržel Zákon od Vyšně v jiném zrození. Zákony které nelze nectít, neboť jsou termodynamickými zákony Univerza.

Poprvé se narodil jako JARO, bůh Slunce, a spolu s KRYŠNĚM vyvedl Slovany při planetárním kataklysmatu z dálného severu.

Podruhé se narodil jako Árij, syn Višně-Dažboga a Živy, bratr Bogumíra.

Potřetí se narodil jako Starý Árij, neboli Jaruna, v Penži - Pándžábu. Jarunovi odpovídá hrdina indického eposu Ardžuna, který obdržel Zákon od Krišny na poli Kuru. Jaruna tehdy přivedl praslovanské rody na území současné Rusy.

Počtvrté se podle Velesovy knihy narodil v Sedmiříčí na Jižním Uralu jako praotec Árij Oseděn nebo (Sada král). Ten vyvedl nové rody praslovanů Árijů z Uralu přes Přední Asii do Rusi a také on obdržel od Boha Zákon na hoře Elbrus.

Pátým Árjem byl podle Velesovy knihy velký skytský vojevůdce Arianta, který zopakoval skutky Árie Osedně. Dobyl půlku světa, země od Pobaltí po Ural a také dostal na Elbrus Zákon.

Šestým Árjem je nazýván rovněž samotný Bus Bělojar, onen Starý Bus, který dovršil Bělojarovu epochu a předešlý Svarogův Den. A to je nejvyšší Árjovo převtělení. Bus Bělojar není pouze převtělením Árje v podobě vládce narozeného v rodu Bělojarů, rodu za jehož zakladatele je považován Árij Oseděn a jiní Árjové. Ale je také Prosvětlený, Pobud, Slovo Boží a vtělení Vyšně. Traduje se, že nový sedmý znovuzrozený Árij se zjeví na konci Zlých časů, na začátku Kryšňovy éry. V průběhu vítězné Ultava Assa Alba

Jagajlo Gan
Velesova kniha
Svatoruské Védy
vydané v péči pana A.I . Asimova

A hle, Matka Sva tluče křídly o své boky
celá jak v ohnivé světelné záři.
A každé její pírko je překrásné,
rudé, modré, rezavě hnědé,
žluté, i stříbrné, zlaté a bílé.
A září stejně, jak Slunce-car,
létá si po sluneční dráze,
a stejně tak září sedmerem krás,
které jí odkázali Bozi.

A Perun, jakmile Ji spatří,
rozehřmí se hromy v onom jasném nebi.
A právě to je naše štěstí.
A musíme vynaložit veškeré úsilí,
abychom spatřili jak je odtínán
náš starý život od nového, přesně tak,
jak se roztíná dříví v domech ohnišťanů.

A Matka Sláva
bije křídly.
Pojďme pod naše vlajky,
a jsou to Jasuňovy vlajky!

To bo matiere Sva bitaščet krýdlama oboče sva obapoly,
takova vozgena sitjaščeště. Svisjatěm do ny.
Vsja takoje pero-ině ščermen miadre žlute serebreně,v zlate a bole.
A to bo sjataščet tako sune car ume.
V okoli idě na sun, ta bo to světaščet sedma krásy.
Iše zavěšt o božech sta naše.

A tu náhle přilétá Matka Sva, bijící křídly o boky své,
celá zahalena v nádherné ohnivé záři.
Každé její pírko nádherné a jiné je modré, žluté, zlatisté i bordo,
a svítí jak samo Slunce car,
kráčející v dráze Slunce, nádherně zářící,
jak samo Slunce car, sedmero krásami,
co by závět poselství bohů našich.

Pěrun zriašče gremet va svěrze taži.
Ta bo to naše štěstěva a sič imjachomsta.
Sva zila datě a da uzriemo takož a utiaščechom
star život náš od nova. Takova es jest seščena.
Vrube drova domi ohniščan prost.

Pěrun spatřivše Její záři
zahřmí z jasné Svargy, což je štěstí naše,
abychom spatřili oddělení starého života od nového,
podobně jako odseknutí dříví v domech ohnišťanů.

Matěre Slava bije kridlami o pali a iděm do stěti našastve
a těbo stati jasune.
Matěre slava bije kridlami o pali a iděm do stěti našastve
a tě bo stati jasune.

Matka Sláva bije křídly, bychom se jednotni sdružili pod barvy naše, které barvami Jasuně jsou.Velesova kniha


Matka Sláva přilétající z Irije, či ze Svaté Svargy (multidimenze) s poselstvím směřující k vybranému jedinci, kterému je předán zákon, s povinností každého člena SvantoJaricova rodu i lidu zákon dodržovat, neboť svým hlubokým záběrem vykazuje znaky termodynamických zákonů, jejichž dodržování vytváří soulad s univezálními zákony, jimiž se vytváří rovnováha mezi Javi (jsoucnem) - Pravi (zákony zdávna danými) a Navi bezrozměrným světem nebytí. Poselství Velkého a Malého Triglavu hovoří o svaté krvi, či novém zrození Jara, Jarily, bájného všeslovanského vládce rudé Slunéčko, jenž v čase planetární katastrofy, ledopádu a neobyčejné zimy vyvedl naše předky do bezpečí. Velký a malý Triglav, Trojice, Trimurta bhaga je souhrn božských ustanovení, jak žít v člověčenství, ale jak bránit svá nezadatelná práva, včetně, mnohých predikcí. Titul pro nové zrození Jury "SvantoJaric" skrze Zlaté runy obsahující právodatné zákony opravňující majitele být volen v čase nebezpečenství vojvodou - strategem a s ním každý další mužský potomek. Opakuji s právem být volen!

Velký Triglav:

Otec, syn a ispirativní duch: Svarog - Pěrun - Veles v jiném čase Svarog - Pěrun - Svantovid. Malý Triglav Radegast, Kryšeň - Koleda, Siva - Jar - Dažbog.

V jiné knize upřesníme velké Svarogovo kolo a malé Triglavy jsou zasvěceny jednotlivým obdobím zvěrokruhu. Jedná se totiž o Koledův dar hvězdný kalendář. Zároveň jsem připraven podat důkazy o tom, že Jagelo Gan byl Čech a vlchevec, který při kolikátém již vyhánění vzdělanosti gangy rychlého nasazení mnichy RKC i nátlakových novokřesťanských uskupení, plnících vlhká přánička otrokářských svazů, byl nucen odejít z vlasti, aby skončil v Novgorodě velikém, co autor Velesovy knihy.

Nomen Omen

Celkem devět částečně mýtických vládců, jejichž jména, podobně, jako jména bájných praotců, obsahují charakteristické příznaky, provázející období časů jejich možné vlády.

Zdánlivě neurčitá jména, či spíše, jak se domnívám, mimočasového určení starověreckého období, které nám má být utajeno! Protože Slávové ve světové historii nevybublali, jak nám tvrdí katolicismem podmíněná idealisticko fašistická historie, z ničehož nic.

Proč by to dělali?

Mohli bychom se ptát: A co bylo předtím?!

A my se ptát budeme!

Z téhož důvodu (možné fabulace), nechť vážený čtenář sám pečlivě uváží mnou předloženou variantu možného vysvětlení některých částí úmyslně zapomenuté historie, nejen našich předků. Žijících v souladu nejen se svojí starověreckou vírou, ale zejména s přírodou.

Jaruna, Šček, Čech, Soroki, Ljubuše, Přemysl, Nezamysl, (Mnata), Vojen, Unislav, Křesomysl, Neklan? Gostějvid:

498 n. l. počátek, 18 let Libušiny vlády + 22 let Přemysla. = 40 let.

Ve věku 14 let byla zvolena radou soudkyní vší země narodila se tedy v roce 484 n. l. konec vlády Soroki II. je 498 n. l.. Zemřela 529 n. l. ve věku 45 let. Syn by se ji narodil v 35 letech.

Nyní nabízím, skrze devět jmen, které prošly společně s bájemi, pohádkami, pověstmi skrze tisícileté propasti časů, aby dospěly až do třetího tisíciletí, jež by mělo být počátkem druhého obrození českého národa. Tentokráte vyšší úrovně:

První řádek: Jačeslav

Druhý řádek: Raju, Jure non Reo.

Třetí řádek (tučně pozpátku): Seberechu Jaruna i Čech u Chribe.

Třetí řádek (tučně): U Chribe samy Slave Chorbuša (Chorvaté - vznešení),

Koruša (Koruška - Korutanci), samy Serbe (příbuzní).

Soroki (praotec Krok): Straka - čtyřicet.

V devátém jménu Gostějvid (vydrmolený na přijatelného Hostivíta), div jěst - divjat gostěj, (světlo jest v devíti Gostěj). Divjat - devět.

Devata (sanskrt) - božský, božské tajemství, počet neurčitosti.

Soroki (praotec Krok) - čtyřicet. též sloky.

Uvažujeme-li devět božských gostěj (viz chaldejský ekvivalent pro mudrce věků - božské řemeslníky, i stejně biblicky zamýšlené božské kováře) a míru soroki - věštící straku totožnou u českých Slávů s číslovkou čtyřicet, pak kruh o 3 600 je zavržením devíti božských gostěj, z nichž každý svým jménem v systému Nomen Omen vytváří možnou virtuální realitu - paměť Země - Akaša...

Seberechu Jaruna i Čech u Chribe

U Chribe samy Slave Chorbuša (Chorvaté - vznešení horalé),

Koruša (Koruška - Korutanci), samy Serbe (příbuzní).

Pouze info tabulka, nikoli dokument. Více v následujících kapitolách. Každopádně se pokouším o komparaci dvou odlišných náhledů na události z nichž se ti, kteří se čistě účelově se zlým úmyslem zmocnili v mé vlasti moci zákonodárné i moci výkonné, jež je vlastně zastupujícím reichs protektorem inkviziční soudce lynch, v jehož moci s prstem v pravdě uhnilým, ukazuje, skrze svoji neuvěřitelnou věrolomnost, vyplývající až z nebetyčné sebestředné neomylnosti s určitou neurčitostí zákonů ještěra, do jehož moci upadnuvši odpůrci neootrokáských vlhkých tužeb a navíc na smrt posláni netečnou zvůlí servilních, zřejmě zadlužených poskoků.

Jednou to byly sedlářské nýty zatnuté v bezdušové pneumatice, jindy mně neznámý had v rozvodné skříní fotovoltaiky, jindy z 90% naříznutý hlavní čep řízení, v podlaze ložnice vyvrtaná díra o průměru 50 mm, kterou úchylové zásobovalii spící členy mé rodiny svými až neuvěřitelnými osobními i drogovými smrady. Násilné vniknutí do mého bytu korunované krádeží 2 ks sinalogy disku +1 ks hard disku na kterých bylo uloženo veškeré mé dílo a práce 50 let. Včetně dokumentace mikrovln. upalování členů rodiny, ale i dalších, např.el. psací stroj, PC atd. krádeře křestního listu a vysvědčení mého otce, jež souviselo s vraždou Josefa Bezpalce, ale i s krádeží hrobu mých prarodičů. Zmizel i výuční list , vysvědčení z učiliště, i střední průmyslové školy, včetně maturitního diplomu.pro mne i vzácné knihy, včetně vojenské knížky, která byla kompletně účelově přepsána. Při posledním ataku jsem požádal o policejní vyšetření několika náhlých úsmrtí v ulici na Ryšánce a okolí. Mohl bych pokračovat dále, nicméně v časech beznadějné bezákonnosti konstatuji pouze holý fakt, že spravedlivého posouzení, když mající konat zásadně nekonají, se dočkám při Božím soudu kam dotčené podivně smýšlející hyeny ale velmi, velmi rozhodně zvu. Včetně nevlídných pomlouvačů, aniž uvažuji vyhrožování zastřelením, ale i praktický nácvik téhož s broky létajícími kolem naší chajdy mezi stromy, ale i mnohými ozvučováními odouzením k smrti jistými kumpány, jimž se Den mluvících kamenů, ale vůbec nelíbil. Nepsal jsem to pro potěšení houpacího koně s IQ tykve, aniž proti komukoliv jinému, nýbrž ve prospěch Českého a Slovenského národa a Slovanů vůbec. Jsem totiž Čech, Slovák a přísahal jsem věrnost ČeskoSlovenské republice. A tímto dávám jasně najevo, že socha pana Koněva má svoji opodstatněnou roli v inspiraci, co artefakt dokumentující nejen zosobněnou v roli osvoboditele Československa a naopak, co důkaz zhovadilého servilního olizování němčourských zadků současnou havlerkou samozvanými protektorátními soudci lynche. Prozatím jsem opásán nezměrnou trpělivostí a proklatě nízko u pasu. ozbrojen úsměvem a dobrým slovem. Jen dál hopsejte na prohnilé větvi protože jen tak nejspolehlivěji urychlíte den božího hněvu. Aniž jsem náboženský fanatik přeji národu duchovního vůdce jakým se mi jeví primas český monsignore Dominik Duka. Předem mnohokrát děkujeme za modlitbu za naší vydrancovanou vlast a cíleně hubený národ. Domnívat se, že beztrestně ničit cizí dílo univerzálních tvůrců a ohrožovat rovnováhu okolitého vesmíru je jen lichý dojem nedodělků a ničemů a apostatů. A co na to smutně zblblá na pomalém ohni vařená česká žába: Jásá prý v souladu s presstitutími faš korporátními směrnicemi nad svým zánikem...

Podobnost textů Jagelo Gana z VK a mnou uvedených spočívá v hojném používání přechodníků minulých i podmiňovacích, jakož i osobních zájmen slovesa býti, která ruština nezná, tak jako písmen "Ř" nahrazené souhláskou "Ž".