Není-li divné?

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 05. 05. 2012

Vyhlá?ení doktríny směřující, se vší vyplývající brutalitou perverzních psychotických úmluv, k urychlené likvidaci národních států, odvozeně české státnosti, vyhlá?ené mě zcela lhostejným cizím státním příslušníkem - panem Rompuyem, co nedílné součásti zdávna připravovaného projektu Adolfa Hitlera "Nové Evropy", úzce propojeného s bre?něvovskou doktrínou (Použitou, se vší surovostí, při zdůvodnění agrese do Československa v roce 1968)"omezené státní a národní suverenity":

To není nikomu divné?
Není-li Vám to divné, článek nečtěte. Není pro Vás...Není-li divné, pak co vlastně očekáváme v příštích okamžicích? Útěk od osobní odpovědnosti, do vyšších forem bytí pro zvláštní vyvolence, či "Pomoc modrookých mimozemšťanů"? :=))

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2012 - Praha 2012

Reálná myšlenka na možnou globální genocidu lidstva, která se, jak je čím dál tím patrnější, setkává u vládnoucí asociální domorodé oligarchie (oligarchie - míněn názorově nesourodý, ač jednoduchý spolek nenáhodných zbohatlíků, soustředěných kolem společného jmenovatele, jimž je násobek skryté touhy po moci a naduté hluchoty, skrze svoji nemravnost a asocialitu.), napojené na mezinárodní organizovaný zločin, zde v zastoupení všemi parlamentními a senátními stranami, neobyčejné odezvy. V devastaci veškerých hodnot, které nám byly, i přes nepřízeň věků, zachovány. Aniž volené orgány a státní instituce respektují Ústavu, své vlastní zákony, zvykové právo, reálnou pravdu a skutečné potřeby obyvatel naší vlasti. Aby poslužně, dle příkazu úzkého uskupení neznámých poručníků, pečlivě vykonávali toto fašistické dílo. Aby mohli být o to více hluží k potřebám svých voličů. Jsou vlastně, jako ty mlýnské kameny, které připravenou asocialitou a plebejstvím semelou i jejich děti.

Útoky malthusianů jsou i v naší vlasti vedeny, nikoli jen kvůli vykrádání a drancování naší rodné země, ale ve prospěch samé podstaty fašistických nehodnot nekontrolované moci podivných uskupení, které urychleně vyrábějí genocidní podmínky:

Již nikoli v skrytu, ale s drzostí až šílenou, vystupují jistá uskupení, vydávající nákladné tzv. ?studie? o oteplování planety, prosazující ekoterorizmus s neobyčejným množstvím přidružených fašizoidních tendencí, směřujících k urychlené likvidaci a nefunkčnosti sociálních a státních institucí, aby naopak vyhla?ovaly, co nejčasnější potřebu urychlené, prý vysoce ?humanní? likvidace miliard lidských bytostí.

Aniž je jediný z těchto možných zločinců a teroristů zatčen a obviněn z organizované přípravy genocidy lidstva. Aniž je zjižtěno jmenovitě, kdo tyto aktivity, v čase mohutné ekonomické a celospolečenské krize - financuje.
Aniž je možná náprava věcí obecných, státních a mezinárodních bez přesného popsání "Průšvihu" při všeobecné mezinárodní spolupráci států a národů, jako rovný s rovným, s nutným a ničím nepotlačeným pocitem lidské sounále?itosti.
Neděje se tak.
I to je divné...

Ačkoliv je zjevná trestně právní odpovědnost za masivní organizované mediální masá?e podporující, až již verbálně, či nekonáním, organizované spiknutí při přípravě i výrobě válečných konfliktů, směřujících k ?humanitárnímuž vra?dění lidských bytostí na této planetě, nebyl nikdo právně stíhán a obviněn z přípravy a propagace nepromlčitelných zločinů proti lidskosti, či rovnou již z praktikovaní genocidy.

I to je divné...

A navíc: Asocialita a podvody současných i minulých vládních stran, hodnotíme-li stav i neradostnou vizi národního hospodářství, drancování, rozkrádání, devastace lidských hodnot, jsou oprávněným podkladem k podezření z možného a mnohdy již zjevného religiozního i pragmatického fašizmu, s cílem vyvolat krvavé nepokoje ústící do světové války. Prý v zájmu ozdravění ekonomiky a banskterství.

Neznám podivnější téze a přesto není nikdo, v této souvislosti, ani v náznaku stíhán a poháněn k zodpovědnosti.
Aniž jsou v ČR voláni k odpovědnosti váleční zločinci propagující a praktikující humanitární masové vra?dění. Aniž jsou voláni k odpovědnosti globálně infiltrované a v naší vlasti nežádoucí osoby, cílevědomě pracující na vyvolání ?jugoslávských a kosovských? krvavých etnických nepokojů.
I to je divné... Velmi podivné.

Uměle vyrobená a stále více prohlubovaná pseudokrize bank, odvozeně krize ekonomická a celospolečenská, na které bezosty?ně parazitují a profitují jednak cizokrajné korporace a z nich odvozené gangy mafiánů, jsou nasilovány surovými ataky na duchovní svět dětí skrze pseudozákonodárství a pseudopedagogy, ve smyslu otrokářského pojetí nucené a zejména se zlým úmyslem vnucené předčasné sexuality malých otroků.

Tak to již je sakra příliš...

Masivní propaganda směřující k osvětě, jak zabránit početí.

Masivní propaganda bojující za nasílení počtů potratů.
Dívky mohou jít na potrat bez vědomí rodičů, ale například při jiných banálních lékařských úkonech musí mít svolení otce i matky. Není-li toto zářný příklad pervezní psychozy nejen tvůrce zákona, ale i navrhovatele tého??
?Lidové? nápoje světových firem obohacené o buňky lidských embryí?
Pracovní diskriminace mladých žen, u kterých jsou vystopovány mateřské tendence
Mů?eme sledovat pracovní zotročení nejplodnější části obyvatelstva, směřující k úplnému vyhoření, aniž jsou respektovány zákonitosti výkonnosti.
Mediální propaganda i praktické kroky směřující k naružení celistvosti rodin.
Stresování a uměle vyvolané frustrace lidských bytostí, podprahové a mikrovlnné zločiny proti lidskosti, navy?ování elektronického a elektromagnetického smogu.
Propagace drog. Volný, či ničím neružený prodej drog na městských prostranstvích.

Likvidace mateřinek a jeslí, prý z důvodu stárnutí obyvatelstva.

Likvidace a ?sjednocování? škol, při intenzivním budování ?masá?ních? salónů a pornoshopů.
Navy?ování počtu ?áků ve třídách, přetě?ování neužitečnými výmysly, takže čas zbývá pouze na frontální výuku. Rozuměj příkazové papoužkování, bez rozdílu, aniž citlivějšího přístupu k osobnosti a přirozené vybavenosti ?áka.
Nejsou peníze na školství, ale na polotajný projekt UIV systém (viz nejpovinnější část programu Bakalář - hlá?ení neznámému subjektu při M?MT), neústavní projekt ?mírování děti a mláde?e, sběrem veškerých... zdůrazňuji... veškerých dat, a to již od úředně zmapovaného početí - s jediným cílem: nemilosrdně diskriminovat lidskou bytost od samého zrození (někdy se zdá, že až s religiozní nenávistí pomsty do kolikátého kolene.) je velmi bohatě dotován. Ostatně jako kamerizace, čipizace a mikrovlnné ?mírování.
Bude? potrestán, protože si se narodil? Aniž je organizovaný mobing trestný, či alespoň nemravný.
Více než podivné...

Likvidace potravinové soběstačnosti, firma Monsanto a související dostavba silových a mocenských (Hitlerových) dálnic z dob protektorátu Böhmen und Mähren, kamionová doprava smrti a smradlavých potravin z jednoho konce světa na druhý a zase zpět. Navýšení hluku nad únosnou, nikoli tedy pseudo zákonem tolerovanou mez.

Některé účinné ?léky? mají ?přidružený? efekt: Okam?itou mocnou chemickou sterilizaci ?klienta? Povšimněme si slůvka ?klient? a poskytovatel služeb. V tomto případě privatizované zdravotnictví. Zde má místo i nasílená propaganda fašistické euthanásie se snahou ustavit nemravnost v podobě uvra?dění ?nadbytečné? lidské bytosti, jako běžný standard.

V ruku v ruce s koncetračními tábory pro bezdomovce a nepřizpůsobivé oběti - vymetence asociálního a zhola nemravného ko?těte velkého přítele absolutní moci skrze totální čipizaci.
Stále si spokojeně vysedávajícího v parlamentu.
I to je sakra velmi podivné...

Zprivatizované vězenství, pseudoautorským zákonem ACTA zprivatizované právo na odborné disputace, citace, myšlení a svobodnou polemiku. Zprivatizované cesty a komunikace v zemi našich předků, neboť prý i otrokářské karavany putující naší... zdůrazňuji... naší rodnou zemí, musely také platit clo (z TV propagandistické masá?e.).

Zprivatizovaný svit Slunce a smrtící pokuta za jeho nehlá?ené, tedy ?edé používání jednotlivcem, zprivatizované počasí, zprivatizované zdroje vod.
A co nás čeká? Autorizované cesty, komunikace a přístupové RFIDy licencovaných, tedy i časově omezujících přístupů k bydlišti, do práce, či obchodů? Autorizovaní výběrčí s licencí výběru daně z deště? Autorizovaní prodejci licencí na dýchání vzduchuž Autorizovaní prodejci licencí dluhů z dluhů a daní z nezákonného počtu zubů? Autorizované privátní soudnictví?
Autorizovaní prodejci licencí práva na druhé dítě, později na každé dítě? Autorizovaní prodejci licencí práva na život. S povinností každý druhý měsíc licence práva na život, za příslušný poplatek, přesně stanovený zákony umělohmostné tr?ní pařáty a EU komisí pro všeobecné blaho lidu, obnovovat, pod hrozbou ztráty majetku i práv na život. S okamžitým obstavením povinných účtů jednotlivce. Autorizovaní prodejci licencí na cokoliv s omezenou dobou platnosti.

Jak z toho ven?

Neře?it důsledky, ale příčiny.
S nejvyšším možným elánem a bez me?kání:
Požadovat od odpovědných čitelný závěrečný účet, nejen za posledních 22 let. Ale i let předcházejících. Přesně a detailně vypracovaný účet, nejen zadluženosti ČR, kolik, od kdy, za co, proč, kým, v čí prospěch, ale i našich dlužníků, kteří se dnes drze tváří, jako naši věřitelé!

Postupně obnovit, všemi dostupnými prostředky i způsoby podnikání, potravinovou soběstačnost. Nasílit podporu tuzemských podniků a firem, vyrábějících tradičně osvědčené výrobky a montážní celky (budu-li náhodně jmenovat: sklářství, cukrovary, lihovary, pivovary, rafinerie atd.), Navrátit rodinám s dětmi jejich přirozenost s důrazem na nezastupitelné poslání rodiny a rodů.

Souběžně budovat i poctivý český kapitál za pomocí státních českých bank.
Zastavit ústavní cestou nepříčetné gender i jiné verbální útoky na Český jazyk a odvozeně český národ, při respektování oprávněných práv na dění zúčastněných menšin. Odvozeně prověřit minulé činnosti vedení tzv. ČTV, zneva?ující pravdivé informace a českou státnost, ve prospěch cizí moci a z téhož důvodu i používající nelogické progace neobjektivního výkladu evropské historie. Aniž lze zanedbat a nechat bez povšimnutí cílenou jednostrannost informací a zdroj financování programů, zkreslujících české a světové dějiny.
Pro?etřit styk vládních činitelů s válečnými zločinci a jakékoliv konání v neprospěch českého státu a vyvodit příslušné mocenské i právní kroky s podezřením na vlastizradu.
Pozastavit jednání o navrácení církevního majetku, pokud nebudou zcela vyjasněny všechny okolnosti nabytí vlastnictví movitého a nemovitého majetku římsko katolickou církví po 21. červnu 1621. I v souvislosti se všemi aktivitami podobných společenství, zištně se podílejících se na pozdějším drancování Zemí koruny České. Tedy k vlastnímu prospěchu.
Postavit činnost všech... zdůrazňuji všech... zúčastněných parlamentních a senátních stran, počínaje rokem 1989, mimo zákon. Postavit mimo zákon, či mimo státní službu, každou osobu usilující, jakýmkoli dílem o likvidaci vzdělanosti, sociálních institucí, poslání zdravotnictví, odvozeně české státnosti.
Požadovat přísné pře?etření cíleně smrtící operace Baxter s cílem popohnat k odpovědnosti hlavní protagonisty nekalého plánu genocidy skrze plošné očkování pod vyhlá?ením vyjímečného stavu. Požadovat okamžitou nápravu věcí obecných k prospěchu dělné většiny. Požadovat oprávněné náhrady ?kod, které vznikly skrze úmysl, servilnost k cizí moci, vnucenou, či naučenou nevědomost ustící k účelové neodbornosti a které jsou dostatečně zmapovány. Požadovat okamžitou revizi všech podivných zákonů, státních i krajských rozhodnutí, skrze podezřelé organizované mafianství napojené na cizí a české státnosti nepřející společenství, či dokonce jejich výzvědné služby.
Vypracovat novou Ústavu ČR, která by nebyla trhacím kalendářem cizokrajných zmetků.
Vyhlásit financování stran státem za nezákonné. Za nezákonné a zpochybnitelné, se zpětnou platností, považovat jakékoliv volby, či zásadní rozhodnutí, ve kterých je procento souhlasících nišší než 60% z celkového počtu možných voličů. Aniž by bylo pro při?tě povoleno přerozdělování hlasů poražených, mezi vítězné. Platy poslanců, zastupujících nikoli strany, ale konkrétní kraj, odvodit ze zákona určené minimální mzdy. S možností okamžitého odvolání poslance, neplnícího své poslání, sloužit k prospěchu obyvatel, obcí, krajů i státu. A nechat na voličích v obci, kraji, koho si zvolí, aby hájil jejich zájmy, zájmy podnikatelů, a hospodářů země.
To vše s vědomím, že do budoucnosti nelze tolerovat další nespravedlivé počiny a zneva?ování práce dělného lidu a nadužívání soukromých exekutorských band.