Arij Bojové...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 02. 12. 2011

Vzpomínka Arij Bojů na Zlaté město (Altyn Gorod) mizící pod zemí, může v mé vizi, jež si prozatím (v této jednoduché podobě) nečiní vyšších nároků, než současná podvodně "spíchnutá" historie světa a Evropy.

Možná nepatrně výše, než být jen možným příznakem okolností, že slovanští Arij Bojové z Bojov Arije, či v Čechách známí Bojové, tiše promlouvali (prozatím bohužel jen ve svých legendách) jasněji, než kdykoliv předtím...a legenda o Zlatém městě...

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Při rekonstrukci aktivit české kněžny Ludmily jsem se velmi těžce vyrovnával s rozporem mezi oficiálně propagovanou a pravou podstatu jádra sporu, jenž tvrdě probíhal mezi starověrci stranícími kněžně Drahomíři a novokřesťanským společenstvím (Byzanstského ritu, v duchu cyrilo metodějské orientace.), původem, či příbuzenskými vztahy - většinou spjaté s Velkou Moravou. Výsledně a zdánlivě nelogicky spočívající v politické orientaci jádra, obklopujícího kněžnu Ludmilu - spíše na bavorského vládce, než na vizi spojenectví s pohanskými (starověreckými) Polabskými Srby.

Připomeňme jen, že vlivné politické jádro, obklopující kněžnu Ludmilu, většinově původem z Velké Moravy, zřejmě vycházelo z dojmu, jenž v jisté setrvačnosti kopíroval někdejší dobré, až přátelské vztahy, bavorského vládce s panovníkem kdysi mocné Velké Moravy - Svatoplukem (Svatoplukova žena Gizela byla sestrou bavorského Arnulfa.).

Nemohl to však být jen tento mlhavý a vývojem událostí dávno již překonaný "dojem", který vyhraněně směřoval kněžnu Ludmilu na Bojov_Ariji. Tím dominantním důvodem byl ve skutečnosti doposud úspěšně zamlžovaný slovanský původ autochtonního obyvatelstva Bavorska, Arij Bojů, jejichž domovina, Římany nazývaná Bojov Arija (dnešní Bawaria) kdysi přesahovala rámec dnes známé Bojovarie. Aby skrze Bojů les - odvozeně Český les, ale také levobřežní střední Podunají a slovanské Vitorazsko, kdysi dávno, přesahovala Šumavu. Jejíž nedílnou součástí (Bojov Arije) byla celá oblast sahající až k Bojovu u Prahy (včetně Zavisti na Zbraslavi).

Jednoznačně byli slovansky hovoříci Arij Bojové z Bojov Arije, jednou z mnoha obětí římských imperiálních aktivit. Odvozeně pak i jedním z cílů KarlMagna, který si, Římany již dostatečně zdecimovanou jihozápadní a podunajskou část slovanské Bojov Arije, zcela podmanil. Aby vzápětí, skrze své výnosy, omezil nejen přirozený běh setkávní se slovanských Arij Bojů, ale i zde původně usedlé slovanské obyvatelstvo omezil i v právech svobodně obchodovat se zbytkem slovanského světa.

Společná slovanská řeč zbytkového obyvatelstva Bojov Arije, dobré obchodní vztahy, vše to, ale i jiné, mohlo být a zřejmě i bylo, důležitým hybatelem v názorově vyhraněném sporu mezi kněžnou Ludmilou a kněžnou Drahomírou. Ještě dnes v Bojov Ariji (Bojovarii - Bavorsku) procentuální výskyt Y_chromozomu R1a (Arij slovanského) činí 9,5 % a bratrská R1b (Čeltoi) dosahuje výše 48,5 %. Společná slovanská řeč zbytkového obyvatelstva Bojov Arije, dobré obchodní vztahy, to mohl být a zřejmě i byly, důležitým faktorem v názorově vyhraněném sporu mezi kněžnou Ludmilou a kněžnou Drahomírou.

A nyní se pokusím konečně zapátrat po slovanském Zlatém městě, jež se prý kdesi v Čechách, čas od času, vynoří zpoza země.

Jak velice zvědy Karla Velikého motivovaly zlaté kupole věž í na Vyšehradě, vystavěné za časů knížete Neklana, ale i tvrzení někdejších slovanských Arij Bojů o zlatém městě kdesi na severovýchodě od jihozápadní Bojov Arije?

Do latiny byla rovněž převedená verze dávné legendy slovanských Arij Bojů, ve které se hovoří o zlatém městě v říši samo. O městě s tisíci zlatými báněmi, které se prý nazývalo? Fíha!! Húú.. až tak mocně "latinsky", tedy od samé podstaty velmi nevěrohodně: "Pilatus".

Zlaté město Pilatus, které se za jedné nepřiznivé katastrofické noci prý propadlo do země. Vzpomínky na tisíce let, či mnohem vzdálenější časy? Vzdálené tak, že i pohádka se dnes zdá být pravdivější?

Nejdříve tedy prozkoumejme, pro slovanské jazyky neobvyklé latinské slovo: "Pilatus": Jaký by mohlo mít vlastně význam:

a) Oštěp, kopí - přesně tolik, co latinské slovůvko pilum. (pilus manipul triaris - zbraň římských vojáků třetího šiku.). Když pilus může být rovněž totéž, co si my Středoslované představujeme pod termínem vlas, či chlup.

A naopak latinský termín pila - míč, či latinské slovo pileus - klobouk, ani zdaleka nepřípomínají zmíněný "Pilatus", aniž se blíží k vysvětlení vztahové sounáležitosti se Zlatým městem Slovanů.

Pokud bychom přijali tézi o městu Samo(va) děržaví, pak nejblíže obsahu onoho příběhu je "třetí vlna bojovníků", připravena zničit smrtícím útokem nepřítelem ve třetím sledu. I když je zcela evidentní, že se jedná o zcela odlišnou Samo_děržavu (volný slovanský státní útvar, držící sám o sobě v samovolné koexistenci).

Tu, jež kdysi, za planetární katastrofy navždy zmizela spolu s ostatními městy z povrchu zemského. V dobách, kdy vlast prapředků starých Slovanů zachvátil ohromný chlad a lid se pod vedením svých božských knížat a kouzelníka Čitovraže, vydal na jih hledat život.

Někteří moravští vlastenci se naopak domnívají, že se vlastně jedná o vzpomínky na velkomoravský Velehrad. Pak je na místě připomenout, že se Velká Morava ve skutečnosti rozpínala od Slovanského moře (Veletské, dnes kupodivu nazvané zcestně "Baltické") daleko na jih k Jadranu. Přinejmenším až k srbské řece Moravě. Ale i na západ a sever Evropy.

Rozpomeneme-li se na lid bohyně Danice, jenž se usídlil v zemi Ejren (Irsku), pak jedno z měst ledopádem a sněhem zaváté Severije, (jinými nazývané též Dja arija) se jmenovalo Fili as. Velké Fili.

V provotní latince je zvuk "F" mnohdy dodnes zastoupeno ligaturou "PH"

Phil_as? Pilas - nebo Palas. Palác?

Přiznávám se, že jsem svojí ryze amatérskou metodiku "F = PH =P někdy F" odvodil ve své nejvyšší slabosti skrze napodobení slaboduchých římsko katolických praktik (viz Svantovít - Svatý Vít, Margita - svatá Markéta, drakobijce Jaro / Jura - svatý Jiří, Borevič - Buorebist, Velt - Balt, Lutecia - Paris, Velvetija - Helvetia atd...) tedy odvozeně jsem si vycucal z téhož prstu. Přesněji "z názvu mořských běsů obývajících kdysi Ejren (Irsko) "Phomorians" - Pomoriané (Pomořané).

Vzpomínka Arij Bojů na Zlaté město (Altyn Gorod?) mizící pod zemí, může v mé vizi, jež si prozatím (v této podobě) nečiní vyšších nároků, než současná podvodně "spíchnutá" historie světa a Evropy, být možným příznakem, na který chci vážené čtenářky a stejně vážené čtenáře upozornit: Podivně závislá historie, stejně závislé a odvozeně velmi nedůvěryhodné Evropy.


Když se řekne Morava...
Gótština
Celtoi - Keltové...
Jak hluboko jsem klesla...
Jak Němci lehce o své germánství přišli...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Zkoumání dračí linie, aneb german (džermen) = řemeny ujařmen, pod jhem...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Vysněná a nikdy neexistující Velká Germánie...
Raetie...
Saturace projektu...
Legenda o SjegoVjesu a Bjelovjesu
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 1část/3
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 2. část/3
Jak skrze Babu Jagu dojíti až do Picardie?