Zařízení včasného varování a...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 06. 11. 2011

10490 př. n. l.

Léto 12 500 slovanského měření času
Informační pramen:
smit.wz.cz
http://www.matrix-2001.cz/ (autor: Jaroslav Chvátal)
Sovětská akta UFO
Paranormální jevy za železnou oponou.. str. 21 (autor: Paul Stonehill)

Cítím hluboký rozpor v příčinách dějinných událostí, na nichž kdosi podepsal neomylné bohy, mnohdy tvářící se jako jeden, nechávající svým jménem, či pod svým logem a zcela bez problému - zabíjet lidské bytosti. S cílem vyhubit mnohé rody, celé kmeny i národy, přičemž jednotným měřítkem pro beztrestnou likvidaci je fenomén, jenž lze velmi jednoduše označit Y DNK Hs R1, přesněji R1a. Přičemž mnohá Zjevení protagonistů světových religiozních společenství a souručenství nechávají tyto zločiny, táhnoucí se lidskými dějinami, zcela bez povšimnutí. Nebo se mýlím a skutečná informace, původně přeposlaná ?Svatým otcům? k nám nikdy nedorazila? Skrze mediální síto?
A tak rozporuplný vývoj, již bystře směřující ke zničení samé podstaty udržitelnosti života na této planetě, odvozeně v naší rodné zemi, urychluje devastaci a ohro?uje v mnoha, ne-li ve všech oblastech, již samé základy smysluplnosti našeho konání.Pro mne samotného bylo, ač připraven, překvapením, kolik sní?enosti se zúčastní, v okamžitě připraveném mediálním prostoru, na l?ích ve prospěch své vlastní devastace a drancování planety a rodné země. V liché domněnce, že tak snáze pře?ijí? Když co nejpevněji sevřou oční víčka a vyoperují své svědomí?

Ze své bídné nízkosti si dovoluji poznamenat, že mnohé viděné přiná?í čím dál tím nálehavější otázky, jejichž zodpovězení již nepostačí samo svědomí, ač je s největší pravděpodobností nedílnou součástí včasného varovného systému a možné odvety.

O čem je vlastně řeč?

Zdůrazňuji: Nikoli o U.F.O. a mnoha uměle vygenerováných protimluvech těch, kteří jsou za uměle stvořené l?i tu dobře, jindy hůře placeni, ale i vyráběné s příznakem vlastní ubohosti. Ačkoliv i tento fenomén může v brzku sehrát svoji sní?enou roli v zotročení lidstva.

O nepřesně sděleném obsahu mnoha Zjevení?

O vyskytu jevů zjevně bezproblémově procházejících dimenzemi.

O výskytu neřirozeností, dogmat, doktrín, ismů atd?, které přímo vycházejí z ničemnosti svých tvůrců a Donátorů.

Z téhož důvodu: Neexistence Pravdy z úst i pera snažících se ml?it svoji patologickou ?objektivností?, od jisté doby nepopisuji nic, co jsem na vlastní oči neviděl.

Říkám-li na ?vlastní oči? při vědomí existence lidských Zmetků, vždy při účasti několika málo svědků.

Z téže příčiny (neexistence informací) hledám věrohodné příznaky i textech jiných autorů, aniž si dělám okamžité závěry. neboť problém je velmi složitý. Tak tomu je i v následujícím článku, kde se snažím, v návaznosti na slovanskou mytologii, hledat jednotlivé body, jež mohly být účastny v jevech mnou pozorovanými.

Z téhož důvodu jsem si dovolil citovat, či propojit některé mnou napsané články s cizími prameny, které cituji někdy v přepisu, jindy téměř doslovně, neboť velmi zajímavé a korespondující s mnohými věrohodnými příznaky, ačkoliv...

Nech? vážený čtenář posoudí sám:

Systém včasného varování a možné odvety...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Perunovy hromové kameny, ohnivé kamenné šípky, či hromové klíny měly být rozmístněny vlastně po celém území, obývaném slovanskými kmeny. Katolický wehrmacht je v čase násilné a krvavé christianizace přejmenoval a nazval: ďáblovými prsty, později v zapomenutí původního významu: Bož ími prsty a prsty matky Bož í.

Pěrunovy zbraně jsou prý chráněny (systémově zajižtěny) proti ne??astné náhodě, zneužití osobou nepovolanou, zlé a černé magii, účelové nákaze a jasně i proti setnutí sama sebe. Ohnivé kamenné šípky, vyznačovaly zájmovou oblast, pomocí sítě vyznačené těmito kamennými ?ipkami. Aktivovanými jednak dle okamžitých potřeb a libosti Pěruna, jednak zápornými emocemi Slovanů. Poslední nárůst potenciálu směřující k aktivaci nastal prý v čase zákeřné agrese NATO do Jugoslávie. Pěrunovy bleskové, či hromové kameny, ale i Pěrunovy kamenné šípky však podléhaly obnově. Tato obnova se prováděla cyklicky, jednou za sedm let, levitací nasílenou silným větrem se vracely zpět do nebes, aby se opět vrátily na Zem kde byly přeorganizovány v nově propojenou sí? latentně odpočívajících energetických zbraní, vždy připravených, dle Perunových potřeb k okamžitému použití.

Hlavní postavou přepisu článku, jehož jméno mi uniká, avšak bezpečně vím, že pochází z www.matrix-2001.cz, Valerij Uvarov, údajný vedoucí oddělení pro výzkum UFO, vědy a techniky při Národní bezpečnostní akademii se sídlem v Petrohradu (Leningrad). Pracující v ruské vládní agentuře podléhající přímo prezidentu ruské federace:

Pramen: http://www.matrix-2001.cz/(autor: Jaroslav Chvátal)

Možná je fiktivní pan Uvarov je přesvědčen, ?e... "Objekt známý, jako tunguzský meteorit, byl zneškodněn technickým zařízením, jež bylo vybudováno v pradávných časech na Sibiři. Několik set kilometrů na sever od Tunguzsky. Přesněji: Na jihovýchod od Tunguzsky, kde se nalézá velké Bajkalské jezero. Směrem na sever od jezera se rozprostírá obrovské pusté území, pokrývající 100 000 čtverečních kilometrů, na němž takřka nikdo ne?ije. Nejsou tam žádná města, ani sídli?tě. A právě v těch místech bylo lokalizováno ono podivné zařízení...

Ruské průzkumy údajně ukázaly, že Země pulsuje na jemně naladěné frekvenci, ovlivňující všechno - každou živou věc. Před nějakými 12 500 lety (10490 př. n. l. ) - podle studia starého egyptského kalendáře - korespondovala frekvence s rokem o 360 dnech, ale pak Zemi prý zasáhl a odchýlil asteroid. Věříme, že poté byla oběžná dráha Země uměle pozměněna tak, aby tato odchylka byla kompenzována.

Na?e planeta se pohnula o něco dál od Slunce, na pulsní frekvenci 365."

?Toto zařízení má vlastní silový zdroj, zdroj energie?. Byl, jak již řečeno lokalizován. A bylo to právě roku 1998, v období agrese NATO do někdejší Jugoslávie, když jsme u něj poprvé zaznamenali zvýšený energetický potenciál. I pro nás (Rusi) je to neuvěřitelné, ale dnes již bezpečně víme, že zařízení reaguje na sociální otřesy a konflikty. Součástí našeho výzkumu bylo, ale i nadále je, pátrání ve starověkých záznamech a archivech. a tam jsme narazili na texty ?Echutin Apposs Alanhor?. Říkáme jim Alanhor a jsou přinejmenším 4000 let staré (pocházející cca z 2000 př. n. l. Pravdě podobně pozdější opis chaldejských pramenů. Viz zbraně ?ebettu použité cca roku 2350 př. n. l. při zničení pětiměstí v údolí Sedím / Sidim pzn. ZP).

Autoři onoho dílka popisují nejen toto zařízení včasného varování a možné odvety, ale i to, jak pracuje. A co je nanejvýš matoucí - vše vypisují vědeckými termíny."

?Navštívil jsem tu oblast dvakrát?, říká Valerij Uvarov. ?Hned napoprvé jsme skrze naše elektrotechnické vybavení odhalili velmi výrazné hladiny radiace. Musím říci, že naše konání bylo velmi riskantní. Nemohli jsme se totiž před radiačním zářením nikam skrýt. Několik málo místních obyvatel o tomto zařízení přirozeně vědělo a popsali nám ho. Popisovali jakési podivné kovové struktury, které i nakreslili. Nelze jinak, než konstatovat, že zmínění usedlíci, jejich rodiny, ale i domácí zvířata, včetně okolní volně žijící zvěře jsou radiací postižení a trpí nemoci z ozáření Úroveň radiace byla v uplynulých šesti letech nepřetr?itě monitorována, a nyní vše, lidé - včetně divokých zvířat - museli les(?) opustit. V této souvislosti vám o tunguské explozi musím říct ještě něco, o čem se nikdy předtím nemluvilo. Dva měsíce před explozí uprchla z této oblasti všechna zvířata a řeky jsou stále prosty ryb. Jakoby v souvislosti s akumulací energie, kterou se zařízení začalo zásobovat, aby se následně mohlo vypořádat s s asteroidem. S tím souvisel i nárůst radiace. "

Toté? se odehrává i v současné době varuje Valerij Uvarov, který nabídl americkým, odvozeně tedy i izraelským vědcům účast na zkoumání onoho fenoménu. Výměnouž za co?

Legendy o svítící - ohnivé lebce...

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nemohu jinak, než v souvislosti s předchozím tvrzením o nálezu zařízení včasného varování a místní legendou o ?Ďáblově ohnivé lebce?, kterou jsem našel na str. 21 ?Sovětská akta UFO? (autor: Paul Stonehill), rozpomenout se na pohádkový příběh ?o Vasilise Překrásné?, prchající z dosahu babužky Jagužky, která, jak již víme, co pohádková bytost, vlastnila i svítící lebku hovořící lidským jazykem a která znala i odpovědi na mnohá tajemství. Jak jsem již předznamenal, svítící lebka si vedla skvěle nejen ve službách Baby Jagy, ale i v únikovém orientačním běhu Vasilisi Překrásné, co průběžná navigace krasavice neznámým terénem. Cosi jako GPS. Očividně se jednalo o víceúčelové a velmi sofistikované zařízení, jak je popisováno na samém závěru pohádky. Přístroj, jehož TTD (Technicko taktická data) si v ničem nezadají s velmi podobným mluvícím navigačním systémem: hlavou Huiztlipocztliho, jež na americkém kontinentu řídila více než třistaletý indiánský exodus. Svítící lebka na tyči, hovořící lidským hlasem - GSM Starého, dnes již zaniklého světa, se smrtícím mikrovlnným zářením, jež bylo schopné vyvolat, nejen příjemné teplo, ale také tak vysoký ?ár, že spálilo na prach, jak macechu, tak její dvě nehodné dcery, které na samém začátku vyprávění vyslaly Vasilisu k nebezpečné Babě Jaze pro nikdy nehasnoucí oheň.

" Jakutsko, oblast hustě zalesněná tajga asijské části Ruska, bude zřejmě tím místem, o kterém hovoří pro mne stále fiktivní Valerij Uvarov. Přesněji na severozápadě v povodí Horního Vilije. Tam někde se nalézá i Uluju Čerkeček - Údolí smrti. Zdejší tunguzské kmeny z dávných dob obývající tento kraj s vyjimečnými legendami a pověstmi si vyprávějí pozoruhodné legendy: Říká se, že před první světovou válkou pozorovali místní lovci kmene Udege i jejich ruští přátelé z řad starověrecké obce (v místech nazvaných Annuye a Bikin) řadu záhadných úkazů, které popisují jako tři zářící body létající vzduchem, či pohybujících se po zemi. Když kulový objekt, podobný kulovému blesku, pohybující se světelnou stopou oblohou nazývali ?Goloan?.

Jiný objekt, který kdysi ?spadl z nebe?, či se znenadání vynořil nedaleko jejich obydlí, nazývali domorodci Amban Khotongon (Amban Chotongon) - Ďáblova ohnivá lebka. Vystražil je tak mocně, že se nemohli doslova pohnout z místa. Navíc měla ?lebka? na lidský organizmus nepříznivé biologické i fyziologické účinky.

Jak domorodí obyvatelé zaznamenali, byla-li lebka poblíž vla?né vody, přivedla ji v okamžení do bodu varu. "

Pramen: Sovětská akta UFO,

Paranormální jevy za železnou oponou... str. 21, autor: Paul Stonehill

Mikrovlnné vyzařování, tak podobné účinkům svítí lebky z majetku Baby Jagy: ?je? bylo schopné vyvolat, nejen příjemné teplo, ale také tak vysoký ?ár, že spálilo na prach, jak macechu, tak její dvě nehodné dcery?

Jiná související legenda z téhož pramene se již přímo týká přístroje včasného varování. O němž je řeč v předchozím textu. Cituji:

?Jednoho dne se vše zatáhlo tmou a svět v?ude kolem se otřásal burácením a ohlužujícím řevem. Vichřice a blesky ozařující oblohu. Když se vyjasnilo spatřili ohromení Tunguzové v záři Slunce lesknoucí se obrovitou, vertikálně volně ve vzduchu visící konstrukci, viditelnou z míst vzdálených mnoho dní. Z objektu vycházely nepříjemně ostré zvuky, aby se naopak zvláštní konstrukce pozvolna nořila do země, až zcela zmizela v podzemí.

Ti, kteří ode?li oblast prozkoumat, se již nikdy nevrátili. Čas bě?el a příroda se postarala o obnovení květeny i fauny. Jednoho dne se kočovní lovci vydali do těch míst, kde na?li podivný kupolovitý ?železný dům? s mnoha postraními podpěrami na jehož hladkém povrchu nebyla žádná okna, žádný vchod. Poblíž se rovněž nalezaly další v zemi zabudované kovové stavby,

V místech, kde byla původně viděna vertikální konstrukce nalezli Tunguzové velký svislý kráter, vytvořený třemi propastmi, z nichž vycházel dusivý zápach.

V průběhu staletí permafrost ?železný dům? zcela pohřbil, ale v jeho kupoli se objevil otvor, jím? domorodí průzkumníci sestoupili. Aby objevily točitou dolu sestupující chodbu spojující v kruhové galerii mnoho kovových místností. V místnostech bylo i při venkovní zimě stálé teplo, avšak ten, kdo strávil uvnitř několik dní, záhy zemřel s příznaky zcela neznámé nemoci. Staře?inové kočovných kmenů zakázali všem zákaz přístupu do této smrtící oblasti.

V letech 1933 - 1939 jakýsi Michail Petrovič Koreckij oblast navštívil a objevil několik zvláštních kotlů z kovu, jehož slo?ení nebylo určeno a jejichž průměr se pohyboval od 6 do 9 metrů. Okolní vegetace byla výrazně bohatší a tráva zde dorůstala dvojnásobné velikosti člověka. Koreckij, společně s dalšími pěti kolegy strávili jednu noc uvnitř jednoho z kotlů, aby za tři měsíce poté jeden z nich přišel o své vlasy a Koreckému se objevila po stranách hlavy bolestivá místa?.

Jak šel čas stalo se Údolí smrti centrem sovětských jaderných pokusů. V padesátých letech zde byla proveden jaderný výbuch o síle 10 kilotun (1000 tun TNT), Naměřená síla exploze však byla třitisícekrát silnější. Přístroje naměřily 20 - 30 megatun (milion tun TNT), aniž existuje rozumné vysvětlení?

Pramen: Sovětská akta UFO

Paranormální jevy za železnou oponou... str. 21, autor: Paul Stonehill

Poznámky pod čarou:

Zásadním problém tvrzení pana Valerije Uvarova je ?asteroid?, mající být oficiálně ústřední příčinou tunguzského fenoménu z roku 1908.