Zjevení (Třetí fatimské poselství)...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 10. 06. 2011

Reaguji na komentáře minulého článku, ač nepovolaný a neodborník, neboť prostý drn: Aniž nyní uvažuji reálnou Inet_elektronickou válku směrovanou proti ústavou ČR zaručenému svobodnému šíření pravdivých informací a názorových rovin, ústící zákonitě do prostého nedostatku informací.

Domnívám se, že cílem různých popla?ných zpráv je prosté vyvolání stavu chaotického smý?lení nasměrovaného k roku 2012, co plánované destrukci usilovným ?Vrtáním náhodných děr" v oslabeném nosníku (viz Doomsday, Konec světa, smrtící nákazy, nepřesné interpretace JA, či nepřesně přesné výklady Zjevení, třetí světová válka, Armagedon atd...). Aby vystresovaná, či nad míru dezorientovaná obě?, uzavřela nad svojí vírou v Krista, jiní nad Pravdou a nebo chcete-li: Jen nad logikou věcí příčinností a důsledků, neprody?ný poklop a nechala se uná?et smrdutými stokami a konečně i ulovit Ničemy skrze mediální ?umpu. Stresováním vyvolané obavy pak umo?ňují, v následně vyvolaném chaosu a bezmoci, dokonale zaml?it vinným viníkům i své pokračující válečné zločiny proti lidskosti.Glosuji nyní pana Honzu: Zřejmě jste panu Vojtylovi nerozuměl: Domnívám se, že hovořil o notoricky známých SZ katastrofách. A spoléhát na ufony a Budhy, by byl příznakem nesvéprávnosti, či útěkem před zodpovědností. Všichni přesně víme odkud nezdravý vítr fouká a odkud, skrze naší naučenou nevědomost, přichází pohor?ení.

...Jak z toho ven? Ach tak tě?ce, neboť stále ještě snadno:

Kriste, Svatý duchu Zemí českých a Slovenska, pokorně z celého svého srdce

Ač lidský duch nemá zakódovanou destrukci, může být člověk, skrze pudy a emotivní myšlení, úmyslně předhozen do umělých vírů událostí, neboť když duch spí - lze s člověkem snadno manipulovat?

Nepodléhejme infikovaným informacím zvláštních služeb, které si plní jen svá ubohá zadání z nepřeberně bohatých zbožných přání strany Protivné, aniž si vidí na špičku nosu.
Nechme mrtvé mrtvým?
Vrcholná autorita - Auditor, a ze srdce si ji přejme, nemusí být nutně motivován nosnou myšlenkou Idiotů osnujících divadelně sehranou autodestrukci lidstva skrze Sebranku, ale jen a jen naší vyspělou, či nevyspělou odezvou.
Když ani vystražené, či vypočitatelné mlčení, není důkazním materiálem o nevině, ale věrohodným příznakem ?o nic nedělání?, v čase, kdy se mělo usilovně konat.
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, používám sice silná slova, ale jen proto, že hovořím zásadně a převá?ně jen o sobě, neboť z téhož líného pramene vyplývají i mé bohaté zkušenosti hříšníka.

Použil jsem slova Auditor - přísedící (nejvyšší autorita) u soudu. Jakkoliv se zdá být můj termín pro ty, kteří věří, že v nic nevěří, příliš religiózní, pak ubezpečuji váženého čtenáře, že chladnějšího pesimistického pragmatika - optimistu, za kterého mne lze mnohých chvílích úspěšně pokládat, jen tak snadno nenalezne. Pokud vážený čtenář patří k ortodoxně, či jen lehce hříšně smý?lejícím křesťanům, ptám se: Kolikrát jsme nastavili svoji tvář, abychom byli od rána do večera mláceni svým, již kulhajícím svědomím, skrze smluvně přikázaná dogmata. Když ryzí Kristovy myšlenky, nás míjejí bez povšimnutí?

A pro pány marx leninisty dodávám: Lhostejno, zda Kristus, mimo své nádherné myšlenky, kdy existoval. Aniž pokrytecky volám: Kde jsi byl Bož e, když jsme lhali, vra?dili, loupili a drancovali rodnou Zemi a Planetuž atd.., aby si nám v tom zabránil?
Nejste-li snad svépravní?

Generální okamžik však skutečně nastává, přesněji: již nastal.

Prozatím? Stále jen v našich myslích, ačkoliv strana protivná právě dovra?dila a vyloupila další národ, zničila další zemi, kterou si vybrala, co rukojmí. Rukojmím, zoufající si samozvané nomenklatury, se stává nakonec již i svoboda projevu a svobodné šíření myšlenek, které donedávna zaručovaly ?na svou čest přísahající? Ústavy států.

Domnívám se, že z malého na vysoký sice nedosáhneme, ale nechat se zastraženi zaskočit agenty provokatéry, vyvoláním prudkého spravedlivého hněvu k vysoce energetickému násilí (Aniž máme kloudnou vizi, jak z toho a co dál? I když jasně, že bez 250 000 Kč/měsíčně nezasloužených na stolech neužitečných? ), jenž nám odebéře konstruktivní energii, abychom tak nepromy?leně zmírnili zoufání si strany protivné (protějších) a Pravdě odporné (odporující). neboť bychom se stali nízko energetickou, tedy snadno ulovitelnou kořisti.

Jakákoliv destrukce v oblasti lidských hodnot, se i objektivně jeví nepřijatelnou, byť se naším přičiněním stává skutečností. A lhostejno, zda uvažuji za stranu protivnou banskerský klub VIP vědeckých ignorantů, či mimozemskou entitu, jež nesdílí, ba z principu dravých lovců, ani nemů?e sdílet naše hodnoty.

Právo obrany je na naší straně. Jsme jen, o své vlastní vůli, dobrovolnými a hloupě línými rukojmí v rukou lstivé Sebranky.
Rukojmí, která se však stále mohou účinně bránit a ubránit vlastnímu i vnucovanému duchovnímu i mravnímu marazmu - vlastním přičiněním. Lhostejno, zda věřící, či nevěřící. Nelze přeci přistoupit, abychom jednali hůře než dravá zvěř: Bratr ničil bratra. Sestra sestru, matka pohodila, byť v sociální bídě a pokleslé morálce, své dítě. Otec, aby odvrhl svého syna.
A ještě hůře konali.
A o tom jsou konečně všechna nám známá Zjevení, volající k pokání, či chcete-li: Odvrácení se od Zla.
Jestli?e se nám nepodaří zastavit a obrátit směr vývoje událostí, ve prospěch potřebných, ve prospěch Pravdy a Světla, tedy ve prospěch rodné země i planety, pak již nehrajeme ani o čas! A to je obsahem třetího fatimského zjevení. A po pravdě: Pro mne zcela vyplývající do logického vyústění:

My sami, neuvažuju-li činné kosmické síly, budeme cílem, ale i mnohdy i neinformovanými nástroji trestu, neboť nejsme pro vývoj vesmíru dále únosní.

Pova?te jen, co s takovými, kteří si před tváří nebes a lidstva uzákoní, při vynuceném mlčení odpovědných, surová mučení lidských bytostí, plánují koncentrační tábory nejen pro bezdomovce, či vyvíjejí smrtící technologie a nákazy atd. atd? a my mlčíme a dál si vesele drancujeme a ničíme rodnou planetu i mezilidské a sociální vazby. A to se nám to pak vnucuje vize totální atomové války.
Když nám toto není divné, mělo by nám divné, že takové jednání již ohro?uje rovnováhu v naší sluneční soustavě a odvozeně i v naší galaxii. Nemělo by nám být tedy divné, že takovéto jednání může být bráno, v okamžiku oslabení a sebedestrukce lidstva, možnými mimozemskými lovci (bezděčnými vykonavateli), jako zákonné oprávnění k závěrečnému surovému zákroku. Jakkoliv se může jednat o jednoduchou, účelně sestavenou a od samého počátku praktikovanou agresi negativních mimozemských sil. neboť to jediné dává šíleným počinům, z hlediska pravděpodobnosti a logiky, smysl.
Vzpamatujme seš

A nyní nejdříve můj komentář k závěru obsahu kompilace (souhrného výběru) nejen fatimského Zjevení:

A tehdy mnozí, kteří zvědavě vyhlédnou z oken, zemřou, neboť jejich srdce puknou ?alem a hrůzou, nad tím, co koutkem oka zahlédnou. Ti, co důvěřivě otevřou dveře, či odpoví z hloubi svých domovů nepřirozeným hlasům, či voláním o pomoc, přicházejícím nejen zvenčí, zahynou. Zlé síly se budou pohybovat nejen v okolí lidských obydlí, vzdužným obalem planety i temnými prostorami skalních úkrytů, aniž auditor zakročí. neboť jsme svojí zatvrzelostí překročili všechny únosné meze, jakkoliv jsme byli varováni. Nikoli jen svým svědomím.
Nikoli nezajímavou, neboť v podstatě velmi optimistickou vizi z konce časů, nám poskytla i paní Cibulková. Volně cituji: "Ačkoliv Duchové sní?ení jsou připraveni zničit lidstvo a postupují krok za krokem podle přesně časově rozvrženého plánu, nikdy nebudou moci destrukci, jež není cílem Nejvyšší autority Univerza, uskutečnit".

Aniž lze uvažovat liché dogma, že část duchovně vyspělých klaďasů dobrovolně, kvůli svému báječnému spasení, opustí sobecky své milované a blízké, méně šťastné a bezbranné, či vůbec duchovně nevyspělé. Naopak... Budou ponecháni k ochraně blízkých. Lhostejno v jaké formě. V opačném případě by "nebesa" nemohla být místem radosti a inspirace. Ale i o tom se v některé části vize pí. Cibulková, zmiňuje.