Starověrecké starožitnosti Slávů...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 18. 08. 2009...Dědictví Starého světa.

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Dlouhá léta jsem váhal, nicméně zkoumáním "českých a staroslovenských (velkomoravských)" starověreckých dění a historických událostí, jež porovnáváním s východoslovanskými a světovými "X Files" jevily jednoznačné tendence navyšující se podivnosti oficiálních výkladů. A to v tak pro mne neúnosné míře, že mi při hledání odpovědí nezbývalo nic jiného, než mimořádnému kouzlu starověrecké historie Slávů podlehnout. Nikoli však kvůli výměně své víry za jinou.

Přiznávám, že s nulovou pílí jsem zneužil své minimální znalosti a svéřepý pragmatismus. Přičemž se netajím, že přesto drze považuji své poznatky, jakkoliv se jedná o kompilaci možného, pohádkového a určitého, za spolehlivější, než se jeví názory mluvčích zastupujících oficiálně povolenou idealistickou nauku o historii lidstva, Slovanů, starých (velkomoravských) Slovenů a "českých" Slávů vůbec.

Legendy, pohádky a nepřímé souvislosti usvědčují prapředky Slávů, ale i jejich potomky, že "utajili" před světem neobyčejně napínavý akční příběh s nečekanými zvraty.

Utajovaný snad i naučenou nevědomostí, mnohdy vyplývající z obav velikosti slovanského národa, jednotného slovanského jazyka a neobyčejné plodnosti a invence prapůvodního obyvatelstva. Téhož, jenž pravděpodobně stál v pozadí fantastických technologii "Starého světa", jenž tu kdysi prokazatelně býval. Před dávnými kosmickými a planetárním kataklyzmaty.

V dávných časech, kdy s pomocí božských učenců, kteří sestoupili ze Siria a souhvězdí Velké Mědvědice (nedávno ještě Velkého vozu, či souhvězdí Přemysla Oráče), využívali prapředkové Slávů kosmickou a sluneční energii ku svému prospěchu.

Aniž zanedbám božskou inspiraci utečenců z Orionu, kteří, zřejmě skrze "egyptské starožitnosti", zanechaly v historické paměti vědoucích starověreckých Slávů hlubokou stopu. Jakkoli dnes mělkou a ztrácející se.

I stalo se, že božští avatarové se mísili s pozemským životem. Potomci božských avatarů pak žili celé generace v souladu s božskými zákony. Avšak mísíce se s pozemským životem jejich božská jiskra postupně pohasínala a starý svět spěl ke svému zániku.

Když starý svět zahynul, rozešli se jejich potomci do různých koutů nově vznikajícího světa, aby později opět zasvětili svůj život a své chrámy slunečnímu kultu a Siriu.

Nový svět se však rodil velmi obtížně a zejména krvavě. Nové a nové konflikty, zejména pak daemonské války přispěly k postupnému úpadku, neboť veškerá energie a Prove (slovanské Právo) směřovalo především k přežití rodů, většinou pověřených programovým vyprávěním zachovat díl vzpomínek. Což modifikovalo všechna ostatní snažení.

Mnohá vědění se postupně stala skrytým tajemstvím několika vědoucích, aby byla rovněž, skrze tisíciletí a naposledy skrze krvavou christianizaci a drzou germanizaci, téměř zapomenuta, jiná zmizela v pohádkách a vyprávěních. Další jsou zakleta v rodném jazyku Slávů a čekají na svá objevení.

Kdo hledá nalezne?

Malověrní a profi_sebemrskači hůl na psa, jiní možné souvislosti.

Dovoluji si váženému čtenáři nabídnout některé části připravovaného díla, jež je v mnoha směrech spíše esejí s mnoha důsledně historickými fakty.

Avšak vše v souladu s neustálým hledáním vztahu příčinnosti a důsledku, analýzou a syntézou určitého, ale i méně jistého, kompilací legend a archeologií zdokumentovaných fakt, v porovnání psané i nepsané historii lidstva (této planety i naší krásné vlasti), v níž sehráli předkové Slávů pravděpodobně jednu z určujících rolí, nelze donekonečna tvrdit, že není známo a historicky podloženo, kde Slávové, či chcete-li - staří Sloveni, vzali svůj počátek.

Slávové totiž nevysublimovali, jak nám přísně kázáno idealisticky modifikovanou historií, z ničehož nic. Jen zasloužilý ignorant, či nepřejícník, by mohl ještě dnes prosazovat tak pošetile naivní myšlenku, že Slávové - nejpočetnější plemeno světa, používající donedávna jednotný jazyk, zvyky i podivuhodné legendy s jedinečnými pohádkami o někdejší vyspělé technologii starého světa, mají být tím lidem, o jehož původu se nic, ale docela nic neví, neboť není radno hovořit nahlas o podivnostech, jež se odehrály a odehrávají na této planetě. Přičemž se nehodlám vyhýbat zásadnímu prolínání dějů s vnějšími vlivy přicházejícími z hlubokého vesmíru?

Poznámka pod čarou:

Vzhledem k možnému vydání v knižní a elektronické podobě, jsou některé podrobné spojitosti, mnou vyhodnocené jako zásadní a nové pohledy, v této webové formě, ne zcela úplné a vyhrazuji si právo je doplnit, pozměnit, či propojit v jiné konstelaci, až v konečné knižní podobě. Přičemž použitý název Země Zlaté hvězdy Margity (Hvězdoslavy), se ve skutečnosti týká jen starověrecké historie Slávů v historických hranicích říše, zvané Samo děržaví.