Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 08. 05. 2008

FOR one Blind EYE ONLY TOP SECRET

Biorobot s Hi - Tech mikrovlnnou zbraní?

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha

© Země Zlaté hvězdy Margity

Někdy kolem roku 1521 úspěšně proniká turecký sultán Soliman I. do Srbska a následně se snaží dobýt i pevný Beograd (Bělehrad). Vzápětí se turecká vojska obrací dále na sever a je již zcela jasno, kam má sultán namířeno. Vpád tureckých muslimů do Uher je očekáván každým okamžikem.

V tomtéž čase český a uherský král Ludvík, nezkušený teprve dvacetiletý mladíček, stabilně pobývající v Budíně (dvojměstí Buda+Pe?t), zcela opužtěn svými věrnými Uhry, píše prosebné dopisy do Čech. žádá české pány o vojenskou pomoc proti moc-nému tureckému nepříteli.

Jakkoliv se část českých pánů (tzv rozenberské strany) usilovala o zabezpečení vojenské pomoci pro krále, (jen? povět?inu času dlel, k radosti mnoha domorodých pánů, mimo české království). Jiná část, soustředěná kolem, jednoho z nejzajímavějších českých pánů, pana Zdeňka Lva z Ro?mitálu, naopak tvrdě pracovala na tom, aby vojenská pomoc z Čech dorazila do Uher, co nejpozději.

Nicméně vojsko z Čech konečně do Horních Uher jednoho dne skutečně vyrazilo. Jedna z jeho částí zamířila, společně s jakýmsi Paľo Ciskem (Pavlem Čí?kem?) i do Banské Bystrice.

Dát za vyučenou místním vzbouřencům.

Z odborných časopisů jsme měli v roce 2004 možnost dovědět se, že nadnárodní společnost Cisco (se sídlem ve Spojených státech) zabývající se robotizací a příslušným softwarem zavádí nový bezpečnostní protokol pro Wi-Fi (bezdrátové připojení).

Techno Warior s ohnivým mečem

Biorobot s Hi - Tech mikrovlnnou zbraní?

Jak již jednou řečeno... stalo se za vlády českého a uherského krále Ludvíka Jagelonského v Banské Bystrici, v někdejším Horním Uhersku (Slovensku).

Toho dne, 3. srpna Léta Páně 1526, byla potlačena rok trvající krvavá rebelie horníků. Masakry, stupňující se násilí a znásilňování žen přimělo bánsko bystrické mě??any, prchající z města, požádat samotného krále o vojenskou pomoc.

Královské vojsko směřovalo právě proti muslimských Turkům, kteří vpadli do Dolních Uher (někdejší Panonie, Blatensko).

Není sporu, že mladičký panovník Ludvík Jagelonský nebyl ve výhodné situaci, neboť i on si vlastně ?ádal o vojenské posily. Které z Čech nakonec skutečně přicházely.

Bylo rozhodnuto.

Část pomocného vojenského kontingentu směřujícího proti armádě tureckého sultána Solimana I. se oddělila a zamířila do Banské Bystrice, aby rebelující hornící poznali míru služného vychování.

Vzápětí poté se musí opět připojit ke královskému vojsku směřujícímu na možné bojižtě v dolních Uhrách.

Jak již řečeno, byla vzpoura horníků potlačena dne 3. srpna roku 1526. ?oldnéři královského vojska Ludvíka Jagelonského, respektive jakýsi Paľo Ciska (starý zápis byl sepsán maďarsky a jméno Paľó Cizska lehce můžeme přečíst jako Pavel Čí?ek, či Čí?ek) zanechal mezi vzbouřenci nebývale silný dojem. Zvlá?tní muž, jen?, ač němý, když se na někoho podíval, dotyčný hned věděl, čeho si Paľó žádá. Kohokoliv se tento muž dotkl svým ohnivým mečem, padl k zemi.

O?ehnutý jako selátko.

Jakoby byl dlouhodobě opékán na ro?ni. Podivuhodný Paľó Ciska mohl svým mečem kohokoliv na dálku zabít, či spálit, či ochromit.

Někteří z rebelů dokonce ze?íleli.

Starý záznam o rebelii i o Paľovi Ciskovi tvrdí, že byl vlastně neporazitelný. Nepotřeboval žádné brnění, či obvyklou drátěnou kožili. A přesto se od něj střely a šípy odrážely a lámaly.

Pověst o něm se mezi rebeli roz?ířila rychlostí blesku a vyvolávala banících takovou hrůzu, že kdy? jej spatřili, prchali v panickém strachu kamsi do temných hlubin dolů.

Marně!

Jeho zázračnému meči neunikli.

Aniž za nimi sestoupil, spálil Paľó Ciska svým podivuhodným mečem všechny v dolech skrývající se buřiče a rebely.

To je však poslední zpráva o tomto chrabrém borci, jenž možná přišel v čase, aby bojoval nejen proti rebelujícím horníkům v Banské Bystrici, ale možná i v marné bitvě u Moháče.

Domyslíme-li příběh až do samého konce, cestování v čase by nebylo možná, až tak velkým problémem.

Rozhodně se popisované účinky téměř zázračné zbraně podobají Hi tec microwave technology, je? se objevila v podobě opékajícího efektu při prvních střetech vojenských letadel s mimozemskými U.F.O. (někdy v 60 letech dvacátého století) a vzápětí o několik let později (někdy kolem roku 1975) jako mikrovlnná trouba a v roce 1994 až 2004 jako zbraň, jejíž účinky lze obměňovat podle libosti.

Od lehkého připalování demonstranta, ?mírování oběti skrze zdi, až po hrozivé, velmi okázalé, nicméně ekologické zpopelnění oběti, respektive reálného kriminálníka - teroristy.

Demolition Man Mr. Pavel Ciska?

Nebo výtvor elektronicko programátorské firmy specializované na biorobotiku, jejíž logo se pohybuje poblíž intervalu ?Ciska - Cisco Systéms Corporation??

Pokud bychom uvažovali o praktickém využití tohoto mikrovlnného systému již odeznívající minulosti, s cílem obměnit příslušné historické výsledky, pak rebelující baníci, vra?dící a terorizující poctivé mě??anstvo, dokonale splňují i ?náročná? měřítka, podle nichž je útok na real criminals (realné kriminálníky) oprávněný.

I útok z budoucnosti?

Prováděný v rámci pokusů?

Pak nelze jinak, než pečlivě zaznamenávat podobné záležitosti a zveřejnit fakta až po důkazním procesu.

Za mikrovlny vysokého výkonu (High Power Microwave - HPM, HPMW) je považována elektromagnetická energie špičkového výkonu více než 100 MW v kmitočtovém pásmu od 0,3 do 100 GHz. Spektrum jejich možného využití je velice bohaté. Mimo jiné i v podobě destrukčních, či smrtících zbraní zkonstruovaných na principu HPM (výkon 1 až 10 GW po dobu přibli?ně 100 ns, kmitočet 0,3 až 5 GHz při vazbě ?backdoor?). Jsou s úspěchem použitelné i při ničení nepřítele v jeskynních systémech a hluboce pod zemním povrchem deponovaných bunkrech. Či sloužící k vypuzení výstra?ně stávkujících horníků z jejich podzemních úkrytů v dolech.

Být středověkým baníkem v Banské Bystrici, velmi bych nyní zpozorněl a dbal dobrých mravů. Neznaje zlozvyky přicházejících.

Jsa běžným smrtelníkem z počátku třetího tisíciletí zanechává na mne, v souvislosti s projektem Pandora, zanedbám-li slibný projekt HAARP, velký dojem i tvrzení, ?e: ?Někteří z rebelů dokonce ze?íleli?.

Na pořadu dne je totiž projekt elektronického ovládání mysli (projekt Pandora financovaný CIA.). Při výzkumu je využíváno účinků modulovaného mikrovlnného záření , pomocí něho? je specificky ovlivněna činnost mozku. Vedoucím projektu: dr. Ross Adey. Kde: Ústav pro výzkum mozku, Kalifornská univerzita - USA Cíl: Impulzově modulovanými mikrovlnami, použitými jako nosiče signálů, proniknout skrze lidskou lebku do mozku a vysílat zvuky, či řeč, do příslušných center vyhlédnuté oběti. Případně ovlivňovat její chování. Jedním z cílu je vyvolat u pokusné osoby příznaky duševní nemoci a konečně i šílenství.

?ílené?. Tehdy, když táhlo královské vojsko proti Turkům k Moháči, respektive proti rebelujícím baníkům v Horních Uhrách (Slovensko)...

Poznánky pod čarou: Po roce 1380 se Banská Bystrica spojila s dalšími hornickými městy do svazu, v němž sehrávala dominantní roli.

Lo?iska zlata a stříbra se však postupně tenčila, a tak od poloviny 14. století se zde dobývá hlavně měď, rtuž a olovo. Po úpadku hornictví v 15. století Thurzovsko-fuggerovská společnost obnovila tě?bu a zásobovala mědí mnohé evropské trhy.

Fuggerovsko - Thurzovské finanční machinace, vykořis?ování a nelidské pracovní podmínky vyvolaly po horním i dolním Uhersku celou řadu hornických vzpour. Roku 1525 vypuklo povstání horníků v Budíně, nakonec vedené i částí uherské ?lechty. Aktivity Thurzů a Fuggerů byly umrtveny.

Zatímco Thurzo byl uvězněn, Fuggerové se za úplatu, respektive půjčku uherskému králi Ludvíkovi Jagellonskému, ve výši 50 000 uherských zlatých, vykoupili z nemilosti a získali zpět veškerý majetek a vystrnadily Thurza mimo hru.

V okamžiku, kdy "jihoněmecká" obchodní rodina Fuggerů eliminovala vliv Thurzů, stala se jediným vlastníkem dolů na měď v Bánské Bystrici. Nelidské pracovní podmínky, vykořis?ování horníků opět nabralo na intenzitě.

Následovala již zméněná rebelie, respektive velké povstání horníků a následné vra?dění a drancování.

Právě zde začíná náš příběh o Paľu Cizskovi.

Jak dalece se na tomto stavu podílel Johan Dernschwamm, rodák z Mostu, správce horního majetku rodiny Fuggerů, někdejší správce Thurzovy mincovny v Sedmihradsku, jež nastoupil v roce 1517 do služeb rodiny Fuggerů a byl přítomen i povstání havířů v Budyně i Banské Bystrici, je více než zajímavé, neboť si velmi dobře uvědomoval stupeň útlaku a vykořis?ování horníků. Možná to byl právě on, kdo stál za pozváním speciálního bojovníka Paľa Cizska do Banské Bystrice. Rozhodně měl kontakty na Hieronyma Balba, králova tajemníka a spoluvychovatele Ludvíka Jagellonského. Když styky Fuggerovy finančnické rodiny směřovaly do na jih Německa, do Bavorska, pota?mo do řezenské marky.

Pokračování možná pří?tě...