Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 18. 03. 2008

Jsem přesvědčen, že lidský vnímaný ?Mravní řád? je neměnný, lidstvem nevybudovaný a nezaměnitelný. Mů?eme o něm diskutovat, pojmenovávat, nikoliv však měnit!

Je neměnný!
Jsem -li zvíře, pak jej dozajista nechápu.
To samé platí i pro vysoce inteligentní a programově agresivní mimozemce!
Člověk se naopak v Mravním řádu shlí?í skrze své svědomí, jako v zrcadle. A ten obraz je reálný do té míry,Vyspělý globální Satanistan téměř na dosah ruky

© Zdeněk Patrick 1973 / 2008

Jakkoliv víme, že ničení planety, je nejničemnějším úradkem běsnící Pa?ravosti, jsou připravena další mediálně prostituovaná překvapení, jež mají postupně vyvolat pocit naši bezbřehé bezmocnosti!

Součástí běsnění Bratrstva všeobjímacího záští, nenávisti a humanitárního bombardování, je vyvolávání pocitu bezmoci, vyplývající z absolutní moci zákonné bezzákonnosti. Když jakýkoliv zárodek utrpení je navýsost vítán.

Je-li spravedlivé o?kubat bezmocnou důchodkyni skrze nesplatitelné lichvářské úroky, jež prý nejsou lichvářské!

Je-li únosné předat veškerou zákonnou a výkonnou moc nekontrolovatelným exekutorským bandám a vymahačským gangům!
Je-li lidské nabízet místo lékařské pomoci euthanzii!
Je-li nadále udržitelné udupávat méně oddolné!
Je-li vůbec pro pří?tě snesitelné dovolit Sběři další válečné zločiny!
Není-li šílené nekonáním vystavit své děti drogovému státně tolerovanému nadstandardu.
Je-li zákonné terorizovat rodinu skrze pokuty a nezaplacení nevyžádaného zboží!
Je-li přípustné monitorování a ataky mikrovlnnými zbraněmi!
Je-li udržitelné mimosmyslovými TV ataky diktovat vůli gangů!
Je-li normální ničit lidské životy, mučit, preventivně vra?dit a zabíjet v uměle vyvolaných konfliktech!
Není-li šílené ničit vzdužný obal viry, těžkými kovy a zhoubnými chemikáliemi!
Není-li šílené cíleně ničit potravinovou soběstačnost a vzápětí vyhlásit celosvětový potravinový kolaps!
Není-li šílené plánovitě likvidovat lidstvo a neutrálně vybízet skrze profi piar k nenávisti ke starým a nemohoucím, nyní již drogově ?svobodnouž, nicméně mravně zdevastovanou mláde?!
A to vše na základě šílených doktrín!

Jsem přesvědčen, že lidský vnímaný ?Mravní řád? je neměnný, lidstvem nevybudovaný a nezaměnitelný. Mů?eme o něm diskutovat, pojmenovávat, nikoliv však měnit!

Je neměnný!
Jsem-li zvíře, pak jej dozajista nechapu.
To samé platí i pro vysoce inteligentní a programově agresivní mimozemce!
Člověk se naopak v Mravním řádu shlí?í skrze své svědomí, jako v zrcadle. A ten obraz je reálný do té míry, jakých hodnot se snaží ten, či onen lidský duch dosáhnout.
Zdánlivě nevysvětlitelná skutečnost. Potlačím-li v sobě vše lidské a stanu-li se zvěří.
Či naopak, bude-li mé lidství silově potlačováno vyžadováním "povinného" mravního úpadku!
Každý sám za sebe je odpovědný za obraz, jenž se odráží v mravnosti.
Postavím-li mezi mravní řád a svědomí ?středověké peklo?, či cokoliv z hodnot a pahodnot materiálního světa, pak je obraz záměrně deformován, aby bylo možno tvrdit, že zále?í na úhlu pohledu!
Z toho vyplývají účelová tvrzení o štisíce úhlech pohleduž, jimiž lze oslepit toho lidského ducha, jenž ve své nízkosti vsadil vše na materiální prebendy.
Tvrzení, že příroda nerozeznává dobro a zlo, úmyslně ml?í skutečnost, že člověk je právě, se zlým úmyslem, kladen do úrovně zvířete. jež sice vnímá svět všemi svými zvířecími smysly, spřádá své lovecké ?ance na základě pudů, nicméně rozumem nevyhodnocuje své možné činy!

Jak příjemné je nevyhodnocovat rozumem obraz svědomí v Mravním řádu.
Mučit lidskou bytost uvařením ve vroucí vodě, či vroucím oleji!
Již i samotné nabádání k tomuto činu, či obhajování a vyžadování si beztrestnosti, je příznakem zvráceného ducha hodného opovržení. Jeho cíle nejsou vůbec dobré!
Je to nemravnost od samého počátku, s cílem obklíčit lidského ducha pomocí materiálního útlaku a spoutat elektronickými pouty.
Mravným rozumem nepochopitelná a neospravedlnitelná!
A proto budou deprivanté směřovat své útoky zejména proti Mravnímu řádu.
Vyjmenováním několika dalších smrtelných hříchů?
A proto tolik mediálně inzerované nevole ze strany prostitutů. Těch kteří drancují nejen svoji rodnou zem, ale i lidského ducha! A peklo, nic neříkající středověká instituce? A navíc je zřejmě prý zcela prázdné!
Zavržení v nicotě je jen pro nemravný smích.

Bylo před tím nutné peklo také zhasnout? Bylo snad i programové zhasínání spravedlnosti v ČR součástí instrukcí této pohádkové instituce? Je-li prázdné, existuje-li vůbec, pak je nutné ptát se: ?Proč?! Přesídlila snad pekelná moc své vyvolené do pozemské Reality Show? Je-li skutečně tak prázdné, jak tvrdil odborník na tyto mimozemské depozity, pan Halík! Je jim snad smě?ná i naše víra v Pravdu a Spravedlnost, jsme-li již beznadějně v područí sil, které jsou před námi tajeny. Mnohdy zkušenými tajemníky pro utajované skutečnosti!

Proč je místo zatracení... asakra tak beznadějně prázdné!
To není otázka, ale část filozofie, jež nemá se Soudným dnem nic společného!
Spíše možný a věrohodný příznak stávající reality o tzv beztrestnosti!
Proč jsme povinováni Sběři počůrat hroby svých rodičů, dědů a prabáb!
Milujících z hloubi svých nedokonalostí: svoji rodinu, vlast i nejkrásnější planetu v širém vesmíru! Konajících vždy s úctou k přírodě a v souladu s přírodou!

Proč skrze "legrační peklo" tolik mediálně nenávistného kvasu a ruchu, kolem vyhlá?ení nových smrtelných hříchů!

Jako, že ještě včera nebyly smrtelnými zločiny?!
Tak jako stále ještě nemá být mučení!
Tedy s vyplývajícím resumé, že co bylo zločinem včera, je z pohledu katolické církve beztrestné?
Jakkoliv jimi, právě nově jmenované a zejména zamlčené zločiny, byly již zločiny od počátků věků!

Smrtelnými zločiny (chcete-li pak - hříchy), nejen v pravém slova smyslu, ale i odvozeně! V důsledků a brizantních dopadech, ale i s možností konečně na nás zaručeně beztrestně vypustit své snové bezzákonnosti a konečně tak naplnit své sny o moci!

Až po samý okraj trpělivosti Univerza!
A všichni to tak, včetně ?naučené vědomosti? i prostituující deprivace, kupodivu v skrytu cítíme stejně.
Poružení ?Mravního řáduž lidského ducha nelze ničím omluvit.
Tak jako nelze stanovit pouze jeho dílčí odraz!