Uvězněná planeta II.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 14. 01. 2008

První lidé měli lidský vzhled a nezrodila je ?ena. Byli učiněni bohy. Mluvili a rozprávěli, viděli a sly?eli, chodili a do rukou brali. Byli to lidé dobří a krásní a jejich postava byla postavou mu?e.

Měli schopnost my?lení a chápali v?e. Sotva upřeli svůj zrak spatřili. Vnímali a nakonec chápali celý svět.
Kdy? se rozhlédli, ihned spatřili v?echno kolem, viděli klenbu nebeskou a celý kulatý povrch Země.
Viděli v?echny věci vzdálené i skryté, ani? by se k nim museli přiblí?it. Postačilo jim zůstat na místě a spatřili celý vesmír.
Velká byla jejich moudrost.
Nakonec znali v?e ve v?ech světových stranách nebes i povrchu Země.
Popol Vuh
posvátná kniha QuichůUvězněná planeta... /II.. část

© Zdeněk Patrick 2006

Jura 200 ? 146 milionů let

Rozpad Pangey na dva kontinenty ji?ní Gondwanu a severní Laurasii (před 195 miliony let - jiní 170 milionů let. Přičem? později se severní Laurasise rozpadla na severní Ameriku a Gronsko, a Ji?ní Godwana se v polovině druhohor rozdělila na známé světadíly i budoucí Indický subkontinent.).

Prapevnina Pangea se pozvolna rozpadá ná několik částí. Na západní část, je? se postupně stane severoamerickým kontinentem, ji?ní Gondwanu, od které se pozvolná odtrhne i jihoameric-ký kontinent, ale i budoucí Indie a Austrálie. Na severu se tvoří Laurasie.

Ichtyosauři, létající je?těři o délce 25 metrů s rozpětím křídel 15 metrů a váze 20 tun, rozměr čelistí přes jeden metr - (Texas), , stegosauři a největ?í z nich brontosauři vá?ící a? 200 tun měřící 20 metrů.
Obrov?tí sauři se prohánějí i po kvetoucích pláních budoucí pou?tě Gobi.

170 milionů let - období Jury (Střední druhohory).

Obří je?těři Saurofus, Apatosaurus a Diplodokus se roz?ířili díky bujné vegetaci skýtající dostatek potravy pro tyto veleje?těry. Objevuje se i nový typ saurua dosahujícího a? 25 metrové délky.

150 milionů let

Měsíc se blí?í k Zemi. Gravitace 2 a? 5 x ni??í ne? dnes.
Hypotetický počátek datování Mayu podle číselné hodnoty směřující do historie.

Peru - planina Marcahuasí

Jak dalece souvisí ?mluvící kameny? z Iky s planinou Marcahuasí, kterou pro nás naopak objevil dr. Daniel Ruzo (v letech 1952 - 54) poblí? peruánského města Limy v provincii Huaro-chiri?
Objev, jen? vzápětí ?zapadl v zapomenutí?, nebo? planina Marcahuasí, rozprostírající se na několika čtverečních kilometrech, se svými podivuhodnosti jaksi nevtěsná do přísně vědecky uspořádané ??katulky?.
Pravěká skalní galerie svědčí o nebývalé invenci vědecky neexistujícího sochaře. A přesto jsou okolní skalní masivy vytesány do podob ohromného stegosaura, toxodonta, ale i slona, gori-ly, lva. či velblouda. Tedy ?ivočichů, kteří buď ?ili v období před stovkami milionů let, nebo se v zaznamenané paleontologické historii na americkém kontinentu nevyskytovali vůbec.
Dominantním umělým výtvorem planiny v Marcahuasí jsou čtyři skalnaté pahorky vytesané do podoby mu?ských hlav, s zcela odli?ných ras.
Dr. Daniel Ruz hovoří o skalním reliéfu, jen? se v den slunovratu mění při postupu Slunce na obloze od opočlověka, neadrtálce, a? k dne?nímu typu. ?e by byl konečně nalezen mezičlánek mezi opicí a člověkem?
Sci-fi Daniela Ruze v?ak pokračuje. Negativ snímku vytesaného starého mu?e se promění v usmívajícího se mladého mu?e.
Z tého? pramene se lze dovědět, ?e oblast Marcahuasaí znali i Inkové a samotný Tupac Yu-pankí tvrdil, ?e tuto galerii vytvořili bílí lidé, kteří při?li z hvězd.

145 milionů let ? 65 milionů let - období křídy

Pevninské kry se postupně rozpadly do podoby blízké tomu, co známe dnes. Jak co do obrysů, tak polohy.

Nález zkamenělých dinosauřích a obřích lidských stop poblí? řeky, či potoku Paluxy River (Paluxy Creek formace Glen Rose - období křídy) - ve státě Texas.

Mezi stopami dinosaurů byly objeveny stopy dvojnohé ploskonohé bytosti velmi podobné člověku., kráčející rovně opírajíce se o celé chodidlo včetně paty Jejich délka v?ak byla 50 cm. Nále?ely tedy cca 3metrové bytosti, je? se proháněla v těchto místech před 110 a? 140 miliony let. Stopy se táhly celých 30 metrů na skalnatém podkladu, kdy? překří?ily několikrát stopy dino-saurů, je? se na někdej?ím bahnitém podkladu otiskly rovně?.
Přesto?e tvor, jen? zanechal otisky svých chodidel, byl tříprstý, byly stopy pokládány za lid-ské, nebo? podobný druh dinosaura není doposud znám. V té? vrstvě byl nalezen i zkamenělý lidský prst. Jak později ukázal roentgenový snímek fosilní kosti a klouby uvnitř.

Údolí řeky Mississipi v Arizoně a Nové Mexiko. Objev lidských stop v útvaru pocházejícím ze star?í křídy. Velikost i hloubka otisku hovoří o tom, ?e majitelé nohou byly mohutných postav.

Nepatrně, o několik milionů let předběhneme události, abychom si ujasnili, jak skončila mo?ná¨humanoidni cicilizace na na?í planetě.

Popol Vuh tvrdí, ?e Bohům se znelíbíla ú?asné schopnosti prvních lidí a tak se rozhodli je o tyto schopnosti připravit.
Jak se uradili, tak učinili a od jisté cvíle prvné lidé ji? neviděli a nechápali tak, jako před úradkem bohů.

Tak byli stvořeni Huracanem - Srdcem nebes na?i předkové. V té době, kdy Slunce nevydávalo svůj svit a v?e bylo v temnotách a kolem panovala dlouhá zima.

Popol Vuh
posvátná kniha Quichů

Kdy se tak stalo? Mo?ná právě před 65 miliony let?