Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Mobing a elektroninický harassment, Vydáno dne: 03. 12. 2007

29. 11. 2007 čtvrtek

Údaje smrsknuté do čipu

Ministerstvo vnitra má plán nacpat občanku, řidičák i kartičku pojišťovny do čipu jedné kreditní karty...

Praha - Elektronická občanka by mohla vypadat jako bankovní karta a zároveň by sloužila jako občanka, řidičský průkaz, či průkaz pojištěnce?

A Češi by mohli díky takovým kartám nahlížet do vlastní zdravotní databáze.
Petr Holeček a idnes.cz
Celý projekt má na starost náměstek ministra vnitra pana Langera, soudruh Zajíček Zdeněk.

Metropolitní Expres

Vydává MAF_RA a. s. Praha 5 Karla Engliše 519
V síti českých drah vydavatelství GRAND PRINC
Tiskárna MAFRAPRINT PrahaElektronické haražení a čiípizace Zlatých zítřků

© Zdeněk Patrick 2007

Údajně nový plán nejmenovaného ministerstva vnitra, není vůbec žádným novým plánem. Je přesně určenou etapou mezinárodního organizovaného spiknutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod, s cílem zotročit a satelitním systémem zcela ovládnout soukromí každého jednotlivce na této planetě.

Jakkoliv není k mání, vzhledem k několikamiliardovým počtům lidské populace, hardware s potřebnými kapacitami.

V této souvislosti mohou úvahy možné fašistické pseudoelity směřovat i k drastickému omezování plodnosti, k omezeným válečným konfliktům a cíleným smrtelným nákazám, potažmo i k hromadným hrobům (viz tajná instrukce vlády slovenského státu směřující do jednotlivých regionů, jejíž obsah byl "nezodpovědnou" pracovnicí příslušného odboru vyzrazen roku 2006.)

V článku závažného tématu vulgárně použitá slova "vecpat", "smrsknout", !nový plán", "výhoda elektronické občanky", mají přesně určený cíl. Účelovým zlehčováním závažného tématu usnadnit konečné řešení planetárního dosahu.
Jedná se o propagaci fašistické doktríny.
Dovolím si nyní parafrázovat slova prezidenta Reagana, když mu byl kdysi předložena pilotní verze téhož "nového" plánu spočívající v tetování čísel novorozencům, "že je to příliš podobné číslům, které němečtí fašisté tetovali otrokům v koncentračních táborech"

A připomíná děje Janovy Apokalypsy, až je již autorem kdokoliv!

Zároveň se zdá být mnohem jasnější případ nedávné, skrz naskrz podivně zinscenované záměny novorozenců.

Za chvíli uslyšíme, že čipizace novorozenců je spásným východiskem.
Zprvu jeden zlý hlásek tu a tam, a pak silná mediální kampaň všude.
Jak podivně surová hra je rozehrána s nejzákladnějšími city matky, když otec bude rovněž na pořadu dne. V časech, kdy zdravá, ekonomicky a ve výsledku i politicky nezávislá rodina, bude mediální prostitucí označována za nadbytečnou instituci.

Součástí přípravných manipulací "veřejného mínění" bude policejní a medializační kriminalizace matek, odmítajících rodit v porodnicích, čí "svévolně" opoužtějících porodnici. Odvlékání novorozenců do ústavní péče strachujících se údajně o zdraví dítěte. Vše téměř v přímém přenosu.

Jedná se totiž o zásadní preventivní masáže společnosti, vedoucí ke zločinné čipizaci, kdy každé dítě musí odcházet z porodnice se svým vlastním čipem (z nedávné TV masáže o genetické prevenci).
Nejsem náboženský fanatik, nicméně suže konstatuji vážení rudomodří soudruzi, že ten, kdo v organizovaném spiknutí s nekalými úmysly koná, či propaguje, nebo jakkoliv (i nekonáním dle zákonů ČR ) podporuje fašistické hnutí směřující k masovému potlačování lidských práv a svobod, respektive k zotročení lidstva, je důvodně podezřelý, že páchá, či již spáchal odporný zločin, jenž již nepatří pouze pod jurisdikci ČR, ale před mezinárodně, či spíše celosvětově ustavený soudní dvůr.
Neúprosně prosazovaná čipizace, její průběh a usilovná mediální propagace zvráceností, podpůrné komodity, jednoznačně ukazují na spáchání takových zločinů.
Vyzývám tedy orgány činné v trestním řízení, aby konaly v souladu se zákonem a Ústavou ČR.
Cynická zákeřnost celého projektu spočívá ve spojení s kartou pojižtěnce, účtem spořitele a zákazem platby v hotovosti.
Nechcete podkožní čip (nebož právě tím směrem zločinci vykročili)?
Nemáte tedy nárok ani na zdravotní péči!
Nemáte nárok ani na své úspory.
Nemáte právo volného pohybu.
Jste zcela nesvéprávný tvor se všemi důsledky!

Úvážíme-li, že čipové hospodářství předpokládá centrální databáze ovládané ze satelitních systémů, pak suže konstatuji, že představitelé vnitra, v rozporu s Ústavou ČR, chystají otrocky a zcela servilně předávat všechna data občanů ČR cizímu a zcela neznámému společenství. Skrze nám neznámé výzvědné služby, jejichž praktiky lze usouzovat, jako stejně zločinné a fašistické!

Nebo hodlá snad pan Langer vyvinout ryze český šmírovací systém, příslušné programové a hardwarové vybavení a vypustit satelitní systém made in Böhmen und Mähren? Vnucuje se podezření, že se jedná o závažně nebezpečné mezinárodní spiknutí orlwellovského typu, směřující k vybudování policejního státu.

Co předcházelo?

Nezákonný rozpad Československé republiky od roku 1986 tajně připravovaný vybranými pracovníky Československé národní banky v Bayern Bank (SRN).
Likvidace systémově nepřijatelných politických stran, infiltrací agentů do vedoucích postůa následnou rozvratnou činností.
Zničení potravinové soběstačnosti, ružení konkurence schopných podniků, zničení systému obrany státu.
Rozdmýchávání nespokojenosti etnik, která podle očekávání nejvíce pociťovala a dodnes pociťují dopad právě budovaného asociálního systému, byla mediálními masážemi nasměrována proti stejně (i když v mnohem mírnějí postiženým) občanům české národnosti.

Množící se xenofobní útoky neznámé provenience v podobě řízeného antičechizmu.

Nezákonná a ústavně neplatná volba Václava Havla, jenž byl zvolen za prezidenta teprve ve třetím kole, když jeden hlas, jenž by tomu zabránil, jakkoliv s poslaneckou imunitou, byl v době zásadní volby, zatčen a vyslýchán.

Připomínám, že Havel se stal prezidentem pouze díky tomuto zločinnému jednání.
Přesto Václav Havel, vědom si volebního podvodu, funkci prezidenta přijímá a orgány činné v trestním řízení tentokrát naopak nekonají, jakkoliv v případě nadbytečného nevoliče konaly velmi bystře!

V souladu s nátlakem a pro vládu suverénního státu nepřijatelnými požadavky EU a NATO, vláda vydává interní příkaz k omezení toku veškerých pravdivých informací.

Prodej drog na Václavském náměstí albánskými mírovými teroristy, přispěl k financování nákupu zbraní a teroristických kurzů prováděných jak na území SRN, tak v americké okupační zóně v Srbsku.

Václav Havel mediálně vyzývá k poružování mezinárodního práva a žádá "Humanitární bombardování" Jugoslávie, s cílem konečného odtržení nedělitelného srbského regionu Kosova albánskými teroristy.

Státní zlatý poklad, nedotknutelný a symbolizující českou státnost je zločinně beznadějně zašantročen.

Mediální prostituti začínají šířit antičechizmus a propagaci nepřirozeností, jež se kupodivu téměř vzápětí stávají postupně zákonnou normou.

Množí se mediálně řízené útoky proti Českému jazyku, jenž prý z pohledu čipizace nesplňuje požadavky.

Český jazyk přestává být ústavně zaručeným jazykem v České republice!

Vedle rozmáhající se šikany, skupinového mobingu a soukromých šmírovacích agentů, se množí pracovní mobing. Mladí středoškoláci a vysokoškoláci jsou vyháněni z práce, odmítnou-li pracovat v místech 2 000 až 5 000 km vzdálených detašovaných pracovištích.

Jsou nepřijatelní i tehdy, když odmítnou nabídku, že dispoziční práva s nakládáním platební karty (kam je ukádána mzda) přecházejí, v případě potřeby, na zaměstnavatele.
Pracovní doba a vytíženost mladých pracovníků (v plodném věku) dosahuje již dnes úrovně feudalistického nevolnictví.

Zatím, co koruna je cíleně podhodnocována, ceny vzrůstají, mzdy však leží dlouhodobě v úrovni sociálního příspěvku průměrného evropského povaleče.

Mediální masáže nasíleně směřují k vyhánění mladých lidí za pomyslně lepšími mzdami do ciziny. Odcházejí, nikoli jako plemenní býci, ale jako oběti asociality systému.
Mediální masáže cíleně směřují k nemateřství, poživačnosti a propagaci homosexuality.
Neuvěřitelný zákon o zákazu umělého těhotenství pro ženy nad 40 let se stal skutečností.

Předražené potraviny postrádají životně důležité látky, jež jsou odděleně prodávány za neuvěřitelně nadsazených cen.

Daň z přidané hodnoty se u převážné většiny mění na daň z ukradené hodnoty.

Množí se případy vyzrazení nucené sterilizace u tzv. rizikových občanů ČR. Podobnost s případy ve Francii, Norsku a dalších zemí EU je rovněž neuvěřitelnou skutečností.

V distribuční síti se objevují kvalitní léky, jejichž vedlejší účinky způsobují zásadní sterilizaci pacienta.

Státem zaručená bezplatná lekařská péče se mění na propagaci euthanasie.
Tedy odborně asistovaného uvraždění.

Ruží se školy a navyšuje počet žáků ve třídě. Jakkoliv procento nevzdělatelnosti dětí (naružených chemickou, biologickou, biochemickou, mikrovlnnou a psichoelektronickou a potravinovou deprivací), několikanásobně vzrostl. A po roce 1989 nabývá tragických rozměrů. Ruží se podpůrná střediska pro děti zaměstnaných matek.

Ženy v plodném věku, nemající ještě založené rodiny jsou diskriminovány při hledání zaměstnání.

Dle interního příkazu jedné nejmenované instituce, byly jako první vyhazovány z práce ženy mateřského typu.

železniční doprava je umenšována a vládní propaganda směřuje k budování dálnic, skrze chráněné oblasti ČR. Pod taktovkou ministra Šimonovského se na neúměrnou míru nasiluje nesmyslná kamionová doprava. Její neúměrně nadužívání je prý důvodem k čipizaci aut a budování mikrovlnných snímačů, které budou kupodivu nahrazeny, v souladu s podivným Shengenem za satelitní kontrolu všech a všude.

Pokrytí území ČR tlf a mikrovlnným signálem je již stoprocentní! Jakékoliv informace o problematice vážně poškozeného zdraví mikrovlnnými a elektromagnetickými systémovými přístroji jsou tabuizovány.

Objevují se statisíce podivných letadel beznadějně znečisťujících oblohu tak, že Slunce obtížně prosvítá nakupenými chemikáliemi. Vláda, ministersvo vnitra, poslanci, senátoři mlčí. Mediální prostituti hovoří o smogu z automobilových výfuků.

Výsledkem nepřirozeného stmívání a mizení přirozené noční i denní oblohy je zákon přikazující "Svítit ve dne", známý ze zahraničí, které bylo postiženo chemetrails podstatně dříve, než území ČR.

Podstatným snížením sluneční svítivosti a nezodpovědnými pokusy s přirozenou cirkulací vybuzené přírodní katastrofy umožnili zaváděnému fašistickému systému manipulaci tvrzením o nevratných klimatických změnách.

Což, jak tyto nekalé síly předpokládají, je opravňuje ke všemu nezákonnému.
A právě zde leží celá podstata klimatických změn.

V souvislosti s chemtrails se vynořuje důvodné podezření, že je součástí umělého umenšování českého obyvatelstva, jehož úbytek, co do rychlosti a kvantity, není souměřitelný již ani s pobělohorskou genocidou.

Stresování obyvatelstva hrozbou smrtelných nákaz směřuje k vyšším ziskům chemicko-léčebného průmyslu

Státní bezpečnostní složky beznadějně zmizely z ulic, jež se tak zákonitě staly doménou gangů, polosoukromých silových složek, drogových mafií a násilí.

Na stížnosti občanů ČR odpověděl prezident policie, mimo běžného mektání o ničem, aby lidé neprovokovali a chodili pouze osvětlenými prostorami.
Cílem této etapy byla zvýšená kriminalita. Což v konečném efektu dává padný důvod k "zákonné" aktivaci dlouho připravovaného projektu masové kamerizace.
V rámci šmírovacích aktivit nastoupila mediální masírovací kampaň o nebezpečí terorizmu. Pokud mohu, tak nadneseně konstatuji, že bin Ladin splnil svůj úkol na hvězdičku s pochvalou, neboť zatímco on si odpočívá v pokoji, poskytl neoddiskutovatelnou příčinu k hysterické Public Relations a potřebný důvod, proč šmírovat možná možné zločince, rozumějme "průměrného" občana.
Z téhož důvodu byla uvalena cenzura na jakékoliv pravdivé informace a pravda o čemkoli nahrazena vytrvalým mektáním o sporech a hádkách politiků zvolených systémem demo gratias.
Prorůstání zločinu do nejvyšších sfér společnosti nebylo řešeno, pokud neuvážím zčásti řešené vydíráním, mobingem, nájemnými vraždami, či útěky do Seyšel.
V přípravě čipizace a kamerizace mediální masáže občanů ČR vyvrcholily zákony o povinné podkožní čipizaci koní, psů a dobytka.

Mediální Public Rellations - Propagace očipovaných náramků pro školní mládež.

Připomínám, že očipované náramky se používají ve Spojených státech pro kontrolu pohybu nejtěšších zločinců.

Pod vedením Pavla Béma rozhodli pracovníci magistrátu hl. města Prahy, v tichém souhlasu vlády a parlamentu, ve spolupráci s psychiatrickou léčebnou o preventivní sběr a nucenou hospitalizaci občanů v nadstandardním režimu. Tedy nadužíváním psychiatrických léčeben.

Pavle Béme, poružujete nejen Ústavu České republiky, ale i mezinárodně ustanovené listiny Zákládních lidských práv a svobod!

Jednáte s lidskými bytostmi a jejich blízkými jako s kusem hadru!
Zdeněk Patrick (Šmitmajer) ročník 1945

Pokud se totiž stanete obětí Bémova smetáku a nedáte-li "dobrovolně" k takové hospitalizaci písemný souhlas, pak o vašem dalším osudu rozhodne soud. Na podkladě všeho, co lze proti Vám použít. Tedy i pravdivých informací! Vaše hospitalizace se protáhne zřejmě na více než jeden rok.
Jediným východiskem je v této sistuaci pro občana ČR jedině souhlas. Pak jste hospitalizován a léčen na ty nejtěšší psychické potíže chemikáliemi provenience IG Farben.
Nemáte-li příbuzné, stáváte se obětí tohoto zvrhlého systému v nadužívání psychiatrických léčeben.
Během několika dní ztratíte zaměstnání, ztratíte kontakt s běžným životem, ztratíte byt, jehož nájem nikdo neplatí, podnikáte-li, ztratíte zdroj obživy. V tomto případě se nestáváte bezdomovcem, ale nuceným obyvatelem "speciálních" důchodových ústavů, neboť jste neschopný řešit své sociální problémy. Soudně budete zbaven svéprávnosti. Když na počátku byla prý prevence pomoci a snaha magistrátu vyčistit Prahu od nekalých živlů. Jakkoliv právě nekalé živly nadále prosperují a ryze české obyvatelstvo ze středu Prahy zcela mizí. A tak, aby byl ve sředu Prahy český ruch zabezpečen alespoň symbolicky, musí občané z celé Prahy a širokého okolí vystávát fronty na řidičské průkazy před budovou, jež byla i podle mediálních zpráv nevýhodně pronajata magistrátem hl. m. Prahy za podivných okolností. Což lze, v dnešním stavu věcí, zřejmě považovat za normální a zákonné.

Jakkoliv bych kdykoli před rokem 1989 neváhal jakoukoliv demokratickou iniciativu Spojených států uvítat, dnes pod tíhou stávajícího průšvihu, jen suže konstatuji: Státní a nadstátní propaganda ve prospěch zdraví prospěšnému bezbolestnému radaru vrcholí popřením vědecky fundováné zprávy, jejíž autoři se naopak vyslovili o té vládní (a nyní parafrázuji: "Kdyby takto vypracoval svoji semestrální práci student, byl by shledán a hodnocen jako nanejvýš neúspěšný".

Co je nejpodivnější, "bezbolestný" radar, jenž bude kterýmkoli směrem od zákonných povinností vždy servilní, vládou prosazen, pracuje na stejných frekvencích, na nichž pracují i biorytmy lidského mozku.

V konečném důsledku lze s úspěchem tvrdit, že po roce 1948 všechny vlády Československé a po roce 1993 i České republiky podivně rezignovaly na své povinnosti směřující k ochraně občana, rodiny a společnosti a naopak napomáhaly, v úzké spolupráci s cizími státy, budovat na výsostném území našeho státu, komunisticko-fašistické pseudoelitární uskupení, manipulující informacemi s cílem, získat nekontrolovatelnou moc v systému feudálně policejního státu s typickými rysy neootrokářství.

Pro takové konání není omluvy.