?oková terapie?

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 29. 08. 2007Ani náhodou!?

© dmk1994/2007

?oková terapie? Ani náhodou!

Naopak cílené a celá desetiletí připravované a praktikované ?okové monitorování (zkoumání odezvy) jednotlivců, rodin, uskupení, společenských vrstev a tříd, politických struktur, národů a národností, vedoucí k zjižtění nejvyššího možného prahu, za ním? le?í sociální otřesy nespokojenců.
Pokud je odezva (reakce na sociální a politické represe), při překročení předpokládaného prahu minimální, je jedinec, rodina, uskupení, společenská vrstva (třída), politická struktura, národ již zralý na okamžitou a totální likvidaci.
Dokonalá znalost osobních priorit předpokládá přesně zpracované informace o chování jedince, rodiny, uskupení, společenské třídy, politické strany a národa na jednotlivé ?okové monitoringy ( např. zdražení pohonných hmot, daně ze zubů, prosazování dílčích zvráceností, likvidace bezplatného zdravotnictví společně s propagací euthanasie).
Podobnému cíly slouží např. cílená perzekuce různých skupin občanů, když průniky postižených jsou přesně stanoveny (kuřáci, řidiči, zadlužení, zdravotně postižení. nemocní, důchodci).

Asoicalitou systému jsou nejen vyvržená etnika mediálně masírovaná o hysterické xenofobii, rasizmu a zvrhlém nacionalizmu majoritního obyvatelstva (národa), jakkoli i ten je pod stejným asociálním tlakem.

Jinou skupinou v zaměřovači zavedeného systému věcí je celistvost rodin (V ČR je k srpnu 2007 uváděno 300 000 dětí z neúplných man?elství).
Silná rodina z konce roku 1946 byla silná i ekonomicky a tedy politicky zcela nezávislá. Chovala se tedy nepřístupně a zakrátko i protizákonně.
Prvními ataky na základní formu společnosti (národa) se mohou pochlubit komunisté. Podle jejich tézí stát převezme veškerý dozor nad výchovou dětí již od nejútlejšího dětství, aby nebyly ovlivňovány členy rodiny. Výchova pak spočívala v debilním drmolení zaklínadel a oslavných jásáních.

Současná, rádoby pragmatická garnitura přisluhovačů zavedeného systému věcí, předhodila mláde? drogovým dealerům a propagaci obdivovatelů zlaté éry ?květinových dětí?. Zbytek zaměstnala pocitem beznaděje, strachem, přetě?ováním, stresem a prodlouženou pracovní dobou.

Otcové rodin pobírali smě?né platy, zatímco man?elky očekávaly výbuch zlatých zítřků již včera.
Po?ivačnost dělila rodiny a matky z neúplných rodin, v souladu s instruktážemi o možném blahobytu vychovávaly své dcery ve stejném spotřebním ritu a následném zbavení se energeticky prodraženého man?ela.
Postupně se stav měnil až do podoby kuplířství. Jakkoliv silné slovo, přesně definuje i neschopnost otců pomoci své tě?ce pracující ženě a matce svého dítěte. Raději se stal úspěšným milencem několika matek v tzv. velké komunistické rodině.

Vzorek onoho chování se lehce přenesl i do postpučového období (po roce 1989) lehce nasílen o ?peříčka, sex?opy a masá?ní strojky, či pomůcky rozličného druhu.

Správná emancipovaná žena (pokud nemá vizá? mateřského typu, jež dle interních instrukcí nejmenované instituce musí být okamžitě vyhozena z práce) nyní přesně ví, co si přeje systémový politruk.
A není toho málo. Od Reality Show, lehce zaměnitelné seriály, milenky politiků a po telefonním vzdychání jednonohé prostitutky.
Jejich děti pak vnímají tento svět zjednodušeně jako vzorek svého dalšího konání. V cíleně likvidovaných školách a početně navy?ovaných třídách s nicotně klesající úrovní vzdělávací soustavy, jsou přetě?ovány nic nepřiná?ejícími informacemi. Když umění přemý?let jim navždy zůstane cizí.
To se nám to pak drancuje, podvádí, krade a vra?dí!
I když vzne?eným cílem tohoto zvráceného stavu je totální kontrola otroků samozvanými pseudoelitami.
Totální kontrola veškerých činností skrze lidskou zabedněnost směřující ke konečné podko?ní čipizaci a závěrečného zotročení zbytků obyvatel planety! S pseudomotivačním bestsellerem o záchraně planety před lidskou polozvěří.

Snímání a přesné vyhodnocení chování (reakce na represivní ataky) monitorovaného vzorku již téměř bezprávních občanů, odvislé na použité technice, usilovnosti pak po přesném vědeckém rozboru slouží ke stanovení priorit a upřesnění dalších cílených ataků, represí a vynucovaných zvrácenostech.
Jedinec, rodina, společenská uskupení, národ nesmí mít ani čas, ani možnost tento proces zkoumat. Jeho pozornost musí být zcela absorbována nově a nově generovanými nicotnostmi. Musí zcela vymizet pojem volného času. Pracovní vytí?enost, připravované stresy a starosti musí pohltit každého. Tedy i možného rebela, či buřiče.

Jedním s hybných mechanizmů zmaru je mediálně šířený strach nasílený represivními zákony, stádový pud, jenž je politruky zavedeného systému věcí zaměňován za prý nesmyslnou národní sounále?itost.

Ve skutečnosti patří stádový pud do řádově nišší oblasti pohybující se v úrovni lovené a lovící zvěře. Jakkoliv díky pracně budované asocialitě, egoismu, po?ivačnosti a pá?ravosti přechází do vyšších struktur Nových světových pořádků, které jsou systematicky budovány do dosud nebývalých podob otrokářství a genocidy.

Zavedený systém věcí zároveň počítá s naší po?ivačností, pá?ravostí, či egoismem. Tedy se vším, co lze jednoduše nazvat idiotismem.

Proč by to kdo dělal? Zeptá se právě idiot.
Nech? si odpoví sám, neboť to již dobře ví a proto ta naučená nevědomost.
Bohužel, převá?ná část občanů (dá-li se ještě tento termín použitých) setrvává ve své hlouposti, skrze svoji nezřízenou chamtivost, hraničicí s nenasytnou pá?ravostí.

Informace o chování jednotlivých sledovaných skupin občanů je prováděno jednak elektronickými daty (zakládání registrů v nemocnicích, státních a silových úřadech), odposloucháváním telefonních rozhovů, čipizací, kamerizací, prohledáváním popelnic, kontrolou četby sledovaného subjektu a posledním hitem: mikrovlnnými technologiemi, jež lze navíc použít jako zbraně se širokým spektrem účinnosti. Od bolestivých dojmů, navození vzorku potřebného chování, vymazání osobnosti jedince a konečně i smrt. Okam?itou či rakovinotvorným bujením.

Jedinými zbraněmi proti této fašistické doktríně jsou silné a zdravé rodiny, jejich energetická a potravinová soběstačnost, osobní skromnost, přiměřená energetická nenáročnost a smysluplná obrana planety před násilným a zhovadilým po?kozovaním hlupáky, po?ivačnými tvory a slouhy pseudoelit, nemající již žádného soudného úsudku.

?ít v souladu s přírodou a ostatními bytostmi této planety a ?ádat příslušnou osvětu a vzdělání.
Odmítat TV slátaniny mediálních prostitutů a požadovat okamžité zastavení embarga na pravdivé informace.
Odmítát čipizaci a kamerizaci, špiclování v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou. Předat k potrestání kriminální živly propagujících a parazitujících na těchto a jiných zvrhlostech. Předat je nekompromisně skutečnému Právu.
Trvat na vydr?ených právech našich předků. Hnědé, modré, rů?ové, rudé a tajně utajené mektaly poslat tam, kam skutečně patří. Na smeti?tě dějin, jež pro nás, právě oni, v souladu s vědecky propracovanými tezemi pseudoelit připravili.

Odmítat přepracování světových, evropských a českých dějin, jež by byly v rozporu s historickými událostmi, fakty, souvislostmi. Aniž bychom komukoliv dovolili zrudné vytrhávání událostí ze skutečných historických souvislostí. A to po jakoukoliv pseudo záminkou.

?ádat potrestání skutečných viníků současné hysterie, jež si nezadá s hony na čarodějnice. Směřující k provokaci a vyvolání celosvětového válečného konfliktu s kýmkoliv, jež by měl společně s laboratorně ?lechtěnými viry, vyhubit nepotřebné občany. To prý zrovnová?ní ekonomickou nestabilitu a zachrání planetu!
Zatímco energeticky pa?ravé pseudoelity mají geniální plán.
Jak obelstít Univerzální zákony!