Marťanky prý nemají prsa! Pova?te prosím...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 30. 10. 2006

Celoplanetární dezintegrace soudnosti?

© dmk1994/2006Někdy mívám dojem a některé možné příznaky potvrzují mé soukromé, (doufám, že scestné) sci-fi, že gradace zvráceností, popoháněná multimediálními prostituty a žoldnéry, nabývá na neobyčejné intenzitě.

Jakoby naši planetu napadly hordy nenávistně motivovaných mimozemců.
Utě?uji se, že tak tomu ještě nemusí být.
Otázka dne proto zní: "Kdo skutečně stojí v pozadí všeobecné dezintegrace planety?"

Lidstvo, díky svému stupni rozvoje, ani příliš vysokého, ani nízkého, nicméně zcela originálně všestranného, je stále unikátně propojeno filosoficky, duchovně, materiálně i transcedentálně, s původními kořeny Stvoření. Což vůbec neznamená pouze prosté plození. Opro?těné od dimenze, jež ve své podstatě udiví mnohého nevítaného návštěvníka z kosmu.

Přicházejícího pro nás utajeně. Tedy s neprůhlednými záměry.
Díky fenoménu bezprostřední plodnoti, jemuž vděčíme nejen za téměř nezdanitelné radosti, ale i za to, že stále znovu a znovu pučí nový život na naší planetě, lze předpokládat, že jedna z prvních operací mimozemské entity bude logicky směřovat, skrze proradnost politruků "Ničemna", právě proti naší plodnosti.
Neboť z počátků, avšak ani později, nepochopí prakticky nic z onoho rozmno?ovacího fenoménu. Jakkoliv stojícímu na celé řadě a koexistenci chemických a bioelektronických podnětů a vznětů. Z tohoto příznaku můžeme usoudit, že pro nezvané návštěvníky, je obyvklé spíše mno?ení genetickými manipulacemi (in vitro), řízkováním, či prostým dělením. Přičemž jim nemusí být až tak cizí i hlemý?dí dvojpohlavní "pružnost".
Později bude útok veden napříč domorodými quslingovskými náčelníky a proradnými ?amany. Za příslib pře?ití, respektive neruženého do?ití v blahobytu. Přičemž lze uvažovat i o možnosti mediálně (či prostřednictvím undergroundu) razantně šířené l?i ?o zvláštní výpomoci vesmírným bratrům?.

Až tato situace nastane, pak vězme, že se jedná o jednu z posledních kapitol tiše invazivní agrese. Bude vedena v celém spektru lidských úvah, filosofie a konání.

S nanotechnologickou přesností. Cíleně nenechat nic náhodě.
Při celkové dezintegraci a úpadku lidstva.
Politici a politické strany budou zástupně řešit, nikoli úbytek a příčiny sní?ené plodnosti, nýbrž jen nežádoucí přebytek přestárlých...
Tehdy přijde den, kdy bude již vše vyřešeno na ?vědecké? bázi, respektive na vlnách psychologického, elektronického, psychoelektronického globálně šířeného nadnárodního teroru.
Tuto fázi poznáme podle věrohodných příznaků, z nichž sekundární se nemusí bezoprostředně týkat jen našich rozmno?ovacích aktivit.
Celý komplot bude nastartován za zcela specifických podmínek nadstátního teroru, jež v rámci ochrany lidských práv a svobod bude omezovat právě tato nezadatelná práva a svobody.
Následně budou pronásledovány vymezené skupiny obyvatel (např, kuřáci, podivíni stranící se zločinného kvasu, sexuálně, nicméně v souladu s přirozenými pudy, hara?ící jedinci), když naopak úchylky budou všeplanetárně prosazovány.
Tu tam, za chvíli onde.
Pak po celé planetě!

Jedním z faktoru svědčícím o závěrečné etapě, právě probíhající invaze zuřící mimozemské entity, bude likvidace nosných komodit odpovědných za klima planety, zvýšená četnost nepřirozených řádění ?přírodních" živlů, sní?ená plodnost planety, podivně zvy?ující se neplodnost mužů i žen (Až již prostřednictvím řízených stresů, spadu, mikroeletronického harassmentu, změnou klimatických a atmosferických podmínek, či chemickými, mikrobiologickými, mikroelektronickými a multivirovými ataky, když riziková těhotenství, prostá, či chemická sterilizace není rovněž marná, tak jako mediálně uzákoněné právo na potrat). Jedním z příznaků této všeplanetární tragedie se projeví kastrofálním úbytkem všech tvorů na dosud nejplodnější planětě v širém vesmíru...

Pak bude tiše vyhlá?ená doktrina Zákazu sdělovat pravdu a Le? ovládne vše. Bude se lhát i při předpovědi počasí.
A zprávy ze světa se zú?í pouze na informace o uměle vygenerovaných sporech několika lokálních hlupáků a jejich o nic chytřejších poradců.

Až nastane ten čas...

Zdaleka však ještě není všem dnům konec.

Výstra?ným znamením bude období globalizovaníé bezzákonosti ?uzákoňující prostou i podkožní čipizaci. Bude nasílena kontrola veškerých osobních aktivit každé lidské bytosti. Součástí nadstátního teroru bude vedle zákazu platby v hotovosti, kontrola ekonomické závislosti každého jedince. Do téže oblasti nadstátního teroru budou patřit i daně z neči?těného vzduchu, jež bude naopak na prodej k dalšímu zneči?tění.
Na prodej budou i odsouzení vězni.
Ka?dá zvrácenost se stane výnosným prodejním artiklem.
Obklopení vzdužného obalu planety nebeskými pruhy s dílčím cílem umenšit sluneční světlo inspiruje příkaz povinnosti svítit i ve dne. Dojde k navýšení elektromagnetické aktivity (v 1000 násobném řádu) dezintegrující psychiku pozemských tvorů. Ovdzuží bude uměle a velmi nebezpečně ionizováno. K nasílení ataků mimkrovlnnými technologiemi. To povede i k dalšímu navýšení elektromagnetických aktivit (průvodním jevem bude i zvýšená četnost bezhlučných blesků). To vše bude hlavní příčinou katastrofických klimatických změn. Zátopy, povodně, vygenerovaná zemětřesní, lavinovité tání ledovců a polárního pokrytí věčným sněhem a ledem způsobí únik vodních par do kosmu. Vodní páry budou směřovat ke Slunci a vodíkem navýší sluneční aktivitu, jež následně uspí?í průběh klimatických a planetárních změn.
Nakonec proradní náčelnící vyhlásí, že jejich zločinné drancování planety způsobilo nevratné změny klimatu planety je nevratné.
I to bude le?, směřující k eskalaci nadstátního teroru,
V rámci potlačení aktivit odpůrců těchto zločinných aktivit spustí zavedený systém věcí projekt kamerizace, špiclování, udávání tak, aby byl nastartován Nový hon na čarodějnice (a? již tak nazýváme cokoli).
Taj nastartují poslední etapu našeho bytí na této krásné planetě, při jejíž aplikaci budou ?oddaně? asistovat místní ?vyvolení? domorodci, domnívající se, že právě nastal jejich dlouho očekávaný čas.
Nebude tomu tak!
A svůj omyl nestačí ani zjistit.
I když na čas budou krutě vládnout a nelidsky manipulovat s vědomím lidstva vyspělými technologiemi.
Jediným cílem mimozemských návštěvníků, pohybujících se a manipulujících časem, bude přesunout náš reálný svět do jiné časové varianty. Jinými slovy cílenými ataky přerušit naše dávné napojení na kořeny Stvoření, jež živá planeta zprostředkovala s Univerzem. Jedná se o výrazný zásah a ten musí být proveden tak, aby receptory veškerenstva přijali informaci o našem přirozeně degenerativním zániku, při němž neasistovala žádná jiná mimozemská entita.
My sami musíme, nevím jak, ale my sami musíme vyvolat takové hybné mechanizmy, aby vše této variantě nasvědčovalo!
Tak totiž probíhá skutečná mimozemská invaze,
Nikoli tedy medialně propagována varianta po zuby vyzbrojené mimozemské nestvůry útočící vesmírnými kulomety a bleskomety, nebo naopak v kamuflá?i mírových sborů s palmovými ratolestmi.
Protože jsme moudří nic takového se prozatím nekoná!
Jen věrohodné příznaky zatím vypráví o podivných zběsilostech, které si prý sami na sebe vytváříme!
Zatím?
Nyní si dovolím drze opakovat několik málo multimediálně šířených bonmotů v rytmu Public Relations:
..."A proč vlastně nepřicházejí?"......
Vy snad věříte na UFONY pane doktore....
Vy to ještě nevíte? Mimozem??anky a Mar?anky obzvláš?, prý nemají prsa!...