Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní

Autor: Administrator <>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 11. 09. 2006

Motto:

Problém ve kterém se bezprostředně nacházíme, nezačal ani v roce 1945, či v roce 1917, ani koncem 19. století a dokonce ani v roce 1532 (k němu? se v tomto okam?iku odvolávám).
Zdá se, ?e neplatí ani známé zaklínadlo mediálních prostitutů a idealisticko-a? pseudovědeckých programů SETI, pota?mo CETI:
"Tak je tam k sakru někdo! Tam venku?
Prozatím se spokojme s konstatováním, ?e utloukání pravdy je projekt velmi pracný a tedy letitý, jeho? časový interval bychom asi na prstech spočítali jen s velkými obtí?emi.
Pokud vůbec!Marek Byd?ovský s Florentína a to ostatní

První předmluva k Dr. Faustovi
© Zdeněk Patrick - 2002/2004Praha
Čas, kdy práci chodili pě?ky_1 © Zdeněk Patrick - 2002 Praha

1532 Evropa

Tého? léta v mnoha krajinách vidíni pospolu lítající u povětří drakové, mající na svých hlavách koruny a ústa svinská, a to někdy jich čtyry sta pospolu letělo.
Marek Byd?ovský
Svět za tří českých králů

11. května 1543 Marek Byd?ovský

Svět za tří českých králů str. 48
Tého? léta 11. dne měsíce máje v krajině bádenské nedaleko od města Portzheimu ve vsi řečené Zesenhusen mezi čtvrtou a pátou hodinou po poledni veliká kometa na nebi spatřína jest, která? velikostí svou kámen ?ernový převy?ovala, ocasem jsouc k půlnoci obrácená, z ní? to oheň ku podobenství nějakého draka dolův spustiv se na zemi při potoku, z něho? téměř v?ecku vodu vypilo, potom dal se do pole a tu mnoho obilí pohubil, odtud se vznesl se vzhůru, a kudy letěl po sobě hrozné znamení zanechal.

10. února 1546 Německá kní?ectví Marek Byd?ovský

Svět za tří českých králů str. 58
Tého? léta 10. dne měsíce února v Mí?ni v městečku řečeném Belgeru a vůkol něho v noci spatřín jest k straně půlnoční veliký červený blesk na nebi, který? dvě hodiny pořád trval a paprsky z sebe a? k zemi pou?těl. Vidíni jsou také toho času rozličných barev trámové anebo břevna ohněm plápolající a sem i tam v povětří se vzná?ející.

1547 ?výcarsko

Marek Byd?ovský
Svět za tří českých králů str. 65
Tého? léta v ?vejcařích u povětří spatřína jsou dvě vojska a dva lvové velmi silně s sebou potýkající se, z nich? jeden druhému hlavu strhl. Přitom také i bílý kří? dlouze polo?ený, na jeho? konci byla metla jako nějaká oháňka.

13. prosince 1548 Itálie

Marek Byd?ovský
Svět za tří českých králů str. 68
Tého? léta 13. dne prosince ve Vla?ích nedaleko Říma okolo třetí hodiny po poledni spatřína jest v jasném povětří metla krvavá a červený kří?, nad nim? vorel křídlami svými se vzná?el, co? v?e za tři hodiny celé trvalo. Mnoho lidí na to dívalo.

15. prosince 1548 Německá kní?ectví

Marek Byd?ovský z Florentína
Svět za tří českých králů str. 68
Tého? léta 15. dne tého? měsíce plavci z města Hamburku o půlnoci plavíc se uhlídali kouli ohnivou tak jasnou, nejináče jako slunce, která? táhla se ku poledni a svými papr?leky tak velikou horkost vydávala, tak?e jí plavící nikterak? snésti nemohli, ale pad?e na své tváře obávali se, aby jich nezapálila.

1549 Německá kní?ectví

Marek Byd?ovský z Florentína
Svět za tří českých králů str. 70
Tého? léta v Alsasku hořej?ím nedaleko od města ří?ského města Kolmaru veliké mo?ství ?ab malých i velkých z voblaků dolů spadlo, které?to obyvatelstvo tých? míst kyjmi a jinými nástroji ubilo, a potom, aby se ovzdu?í jimi nenakazilo, ouřad poručil katům a rasům, aby udělajíc jámu do ní je zakopali.

rok 1549

Katolický kněz a do jisté míry i reformátor Němec Martin Luther byl skálopevně přesvědčen, ?e démoni Incubi - nepozem?tí démonové vystupující vět?inou jako krásné ?eny vyvolávají ve svých mu?ských obětech sexuální vá?ně s cílem získat mu?ské semeno, aby později mohli uměle skrze získané lidské vzorky podobné jedince. Succubi naopak s tým? cílem nav?těvovali ?eny. Zajímavá úvaha z dob před více ne? 400 lety.
Samotné označení succubi a incubi není překvapivě církevním vynálezem. Tento termín pochází ji? z dob starého Říma, kdy křes?ané byli je?tě neznámou budoucností a nezvaní démon?tí náv?těvníci lo?nic, kupodivu dle stejného scénáře. Bez vědomí svých obětí s nimi zvlá?tním způsobem soulo?ili ji? před třemi tisíci léty.
Je?tě star?í legenda dokonce hovoří o podobném oplodnění i matky Alexandra Makedonského. A nezbývá konstatovat, při dostatečné úrovni objektivní fantazie, ?e on sám tedy musel být jen obyčejným mimozemským hybridem s mimořádně vyspělým zázemím.
Přesně tak, jako jistý počet úspě?ných, ale naopak i méně úspě?ných, a? neúspě?ných jedinců v historicky zmapovaném období.
Krista a Jana Křtitele nevyjímaje...

Dne 23. března 1550 Korutany

(Korytany, Koru?ka, slovanská území sousedící se Slovinskem, pod správou dne?ního Rakouska. České označení Rakouska je odvozeno od jména keltského kmene Rakoti - Rakotové).
Tého? léta 23. března v Smrtedlnou neděli v Korytanech (Korutany), kdy? lidé pro nedostatek obilí veliký hlad trpěli, ?ito za dlouhou chvíli velmi hustě pr?elo, které?to lidé sbírajíce do mlýnů nosili, a dav?e z něho mouky dělali, chleby pekli a tím se za drahný čas ?ivili. Tého? roku i v krajině důrynské (dne?ní Německo) nedaleko města Vejmaru naprchlo z nebe p?enice ztlou?ti dvou prstův a více, z ní? také pekli koláče a chleby.

31. května 1550 České království

Tého? léta máje 31. v Praze, v ?atci pr?ely z nebe kusy síry veliké i malé a na vět?ím díle čtverhranné, které?to lidé sbírali a místo jiné síry u?ívali, ale velice smrděla, kdy? ji pálili.

28. ledna 1551 Portugalsko

Tého? léta 28. dne tého? měsíce ledna v Ulisboně v krajině portugalské ko?ti?tě krvavé, ano i hrozní úkazové u povětří vidíni jsou, ano i krev pr?ela, té? i zemětřesení veliké, tak?e 200 domův se hrozně zřítilo a pobořilo a více ne? tisíc lidu zahynulo.